MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU XUẤT KHẨU 5
1.1. Vai trũ hoạt động xuất khẩu trong quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế – xó hội theo hướng hội nhập. 5
1.1.1. Khỏi niệm xuất khẩu. 5
1.1.2. Vai trũ của hoạt động xuất khẩu. 5
1.2. Sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu trong quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế Việt Nam. 9
1.2.1. Khỏi niệm cơ cấu xuất khẩu. 9
1.2.2. Phõn loại cơ cấu xuất khẩu. 10
1.2.3. Sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu. 13
1.3. Những căn cứ cú tớnh khoa học của việc xỏc định cơ cấu xuất khẩu 16
1.3.1. Chủ nghĩa trọng thương (Mercantisme) 16
1.3.2. Quan điểm của Adam Smith (1723 – 1790) và học thuyết lợi thế tuyệt đối (Abosolite advantage) 16
1.3.3. Mụ hỡnh David Ricardo và học thuyết lợi thế so sỏnh (Comperative advantage). 16
1.3.4. Mụ hỡnh ngoại thương của học thuyết Heckscher – Ohlin (H – O). 17
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu ở Việt Nam. 18
1.4.1. Ảnh hưởng của tự do hoỏ thương mại đối với hoạt động xuất khẩu hàng hoỏ ở Việt Nam. 18
1.4.2. Những nhõn tố ảnh hưởng đến việc đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu. 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 28
2.1. Tổng quan tỡnh hỡnh xuất khẩu hàng hoỏ của Việt Nam trong giai đoạn 1991 – 2003. 28
2.1.1. Giai đoạn 1991 – 1995 29
2.1.2. Giai đoạn 1996 – 2000 30
2.1.3. Giai đoạn 2001 – 2003. 31
2.1.4. Đỏnh giỏ chung về hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1991- 2003. 36
2.2. Thực trạng cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1991 – 2003. 41
2.2.1. Cơ cấu hàng xuất khẩu 41
2.2.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 48
2.3. Những nguyờn nhõn tỏc động tới cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua 52
2.3.1. Tớch cực: 52
2.3.2. Tiờu cực 53
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 54
3.1. Phương hướng đổi mới cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 54
3.1.1. Mục tiờu chuyển đổi cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam đến năm 2010. 54
3.1.2. Phương hướng đổi mới cơ cấu hàng hoỏ xuất khẩu. 57
3.2. Cỏc giải phỏp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam thời kỡ đến năm 2010 67
3.2.1. Nõng cao chất lượng hàng xuất khẩu 67
3.2.2. Đổi mới cụng nghệ, nõng cao trỡnh độ kỹ thuật, tay nghề của người lao động. 69
3.2.3. Thu hỳt vốn đầu tư cho quỏ trỡnh đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu. 70
3.2.4. Thỳc đẩy nõng cao hàm lượng nội địa của sản phẩm. 73
3.2.5. Đẩy mạnh xỳc tiến xuất khẩu. 74
KẾT LUẬN 76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

http://www.mediafire.com/?a1b90w3a1sd6iua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *