AN SINH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

PHẦN I – KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (Tr.4)
I. Sự cần thiết bảo hiểm nhân thọ (Tr.4)
II. Các loại hình BHNT và chương trình an sinh giáo dục trong BHNT(Tr.6)
PHẦN II- NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ AN SINH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG BHNT(Tr.9)
I. Ý nghĩa (Tr.9)
II. Nội dung cơ bản của “An sinh giáo dục ” (Tr.10)
PHẦNIII- TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ “AN SINH GIÁO DỤC “CỦA BẢO VIỆT (Tr.21)
I. Những thuận lợi và khó khăn (Tr.21)
II. Tình hình triển khai nghiệp vụ An sinh giáo dục trong quý I năm 1999 của Công ty Bảo Việt nhân thọ (Tr.24)
1. Công tác khai thác (Tr.24)000000
2 Công tác đánh giá rủi ro (Tr.27)
3 Đánh giá chung về kết quả nghiệp vụ An sinh giáo dục(Tr.29)
PHẦN IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ AN SINH GIÁO DỤC (Tr.32)
1. Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý khai thác (Tr.33)
2. Đa dạng các biện pháp khai thác và nâng cao chất lượng khai thác(Tr.33)
3. Cần có phương pháp khai thác hợp với từng thị trường (Tr.35)
4. Công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý cán bộ khai thác(Tr.37)
5. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm (Tr.38)
6. Một số kiến nghị khác (Tr.39)

 

http://www.mediafire.com/?rfqjm2emmel3oy2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *