Bài giảng Kết cấu chống tích hợp với khối đá

Untitled

 

Chương 2. Kết cấu chống tích hợp với khối đá

Trong nhóm các kết cấu tích hợp vào khối đá, có thể phân sơ bộ theo tính năng thành hai nhóm ỉà:

  1. Các kết cấu và giải pháp cải thiên khả năng mang tải của khối đá bao gồm
  • khoan phụt,
  • đóng băng,
  • neo,

Kết cấu neo được sử dụng với các chức năng khác nhau. Tuy nhiên chức năng cải thiện khả năng nhận tải, hạn chế biến dạng của khốỉ đất đá là cơ bản, tuy nhiên vấn đề này, do tính phức tạp, nên đến nay còn đang được nghiên cứu phát triển tiếp.

  1. Ngoài ra các kết cấu sau đây cũng có thể coi ỉà biện pháp cải tạo khối đất/đá nhưng ở mức độ hạn chế và thường chỉ ỉà một bộ phận của kết cấu hoàn chỉnh:
  • cọc gỗ,
  • cọc thép,
  • ván thép
  • Ống thép

Tất cả các loại vật liệu, cấu kiện và giải pháp này thường được triển khai với mục tiêu là cải thiện một số tính chất của khối đất đá, để có thể tiến hành đào thuận lợi, hoặc để cải thiện lâu dài khả năng mang tải và biến dạng của khối đấu đá.

 

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/86svycb5p2mbndh/ch21vancocthep_16__adWwfUZPSt_20130713044354_169747.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *