Tài liệu cad/cam

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động – Mô tả bài toán

KY THUAT 7

+ Nút nguồn : Nút chỉ có nhánh đi ra

+ Nút đích : Nút chỉ có nhánh đi vào

+ Đường thuận : Đường đi từ nút nguồn đến nút đích mà không đi qua nút nào quá 1 lần

+ Vòng kín : Đường bắt đầu và kết thúc tại một nút mà trên đó không gặp nút nào quá một lần.

+ Truyền đạt đường : tích cách truyền đạt nhánh dọc theo đuờng.

Các qui tắc biến đổi Graph cũng tương tự như biến đổi sơ đồ khối gồm các nhánh mắc nối tiếp, song song, hồi tiếp

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=554 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button