Chưa phân loại

Bài giảng Phần cứng và phần mềm trong CAD

Capture

 

Chương 5  PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM TRONG CAD
5.1. PHẦN CỨNG TRONG CAD
5.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG.

5.1.2 CẤU HÌNH PHẦN CỨNG CỦA MỘT HỆCAD ĐIỂN HÌNH.

5.1.3. TRẠM THIẾT KẾ

5.1.4.THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ĐỒ HỌA

5.1.5. BẢN MẠCH GHÉP NỐI ĐỒ HOẠ.

5.1.6. CÁC THIẾT BỊ NHẬP (INPUT)

5.1.7. CÁC THIẾT BỊ XUẤT (OUPUT)

5.2. PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH
5.2.1.GIỚI THIỆU

5.2.2. CẤU HÌNH PHẦN MỀM CỦA MỘT HỆTHỐNG ĐỒ HOẠ TƯƠNG TÁC
(ICG)

5.2.3. CÁC CHỨC NĂNG CỦA MỘT GÓI PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ

5.2.4. XÂY DỰNG HÌNH HỌC

5.2.5. CÁC PHÉP CHUYỂN ĐỔI.

5.2.6. TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ HOẠ.

5.2.7. MÔ HÌNH KHUNG DÂY VÀ MÔ HÌNH ĐẶC.

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/n34p892561gqg1m/Phần_cứng_và_phần_mềm_trong_CAD.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button