Biên soạn sổ tay hướng dẫn tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay (quyển 2a)

I. HƯỚNG DẪN TRA cứu, sử DỤNG TÀI LIỆU SRM-A320/321

1. GIỚI THIỆU CHUNG.

1.1. 100-Sửa đổi 23 của Hiệp hội vân tải hàng không (Bạn có thể iham khảo hệ thống ký hiệu ATA 100 ử cuối Quyển I), bao gồm những thông tin miêu lả cũng như các chỉ dẫn cụ thể, số liệu liên quan tiến phạm vi sửa chữa kết cấu và bọ phận kếl cấu của A3I9/A320/A32I..

1.2. Sổ tay thõng dụng này lâ không lâm theo đơn đạt hàng của

khách hàng, sẽ phục vụ như một phương tiện mà tất cả các nhà khai Ihác máy bay A319/A320/A321 sẽ dược chỉ dẫn cho cách sửa chữa Ihực tế đối với máy bay – nguồn lợi nhuận phát Iriển của công n^hiCp sản xuấl Airbus.

1.3. Sổ tay này chia thành  mục sau:

– Các loại cửa

– Thân

– Giá treo và các vò nắp dộng cơ Cấc bộ phận lliãng bảng

Các cửa sổ Các cánh

1.4. Nội dung sổ tay là:

1.5. Giã treo được miêu tá trong IAE V2500 vâ sổ tay sửa chữa kết câu gỉá treo động cơ CFM 56-5.

1.6. Nọ ỉ dung sổ tay nây được Cục Hâng không dân dụng phê duyệt (DGAC).

Chú ý: Bản in đầu liên của sổ lay sửa chữa kết cấu A319/A320/A321 (bản số 32, 01/02/1996) dược DGAC phê chuẩn dành cho máy bay A320/A321

2.2. Cãc chương sổ táy sửa chữa 52 đến 57 có bố cục tương tự, nó gôm các chủ để sau:

2.2.1. Nhận biết các thành phẩn kết cấu chính và các phụ tùng kết cấu.

2.2.1.1. Các bộ phận chính.

2.2.1.2. Các phụ tùng kết câu.

Tất cả các cột nhận dạng được bô cục tiêu biểu như sau:

– Côt mục/ltem.

– Cột dột tên/Nomenclature

Tấi cả các chí dẫn về các bộ phận kếl cấu liên quan dên loại vật
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?t14dhnymvij7o84
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.