Business Process Blueprinting A Method for Customer-Oriented Business Process Modeling

Business Process Blueprinting: A Method for Customer-Oriented Business Process Modeling by Michael Hewing
English | 2013 | ISBN: 3658037288 | 247 pages | PDF | 3,6 MB

Mặc dù định hướng khách hàng được khuyến khích trong quản lý quá trình kinh doanh,  tuy nhiên phương pháp mô hình hiện tại vẫn chỉ  tập trung chủ yếu vào các quy trình của công ty. Để đảm bảo yêu cầu lâu dài của dịch vụ, doanh nghiệp cần xem xét các hoạt động của khách hàng để đưa ra  giá trị bổ sung giúp giải quyết hiệu quả nhu cầu của khách hàng.

Như vậy,trong quản lý quá trình kinh doanh, cần phải nắm bắt được quan điểm và các chuỗi quá trình của khách hàng trước, trong và sau khi tương tác với họ. Tác giả Michael Hewing giúp người đọc tiếp cận với nghiên cứu thiết kế theo định hướng để chỉ ra việc tích hợp phương pháp tiếp thị có căn cứ  sẽ cho phép hiển thị và phân tích các quan điểm của khách hàng trong quản lý quá trình kinh doanh như thế nào. Nhờ tăng cường phương pháp này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về quá trình sử dụng cũng như giá trị  sử dụng cho việc quản lý khách hàng toàn diện và quản lý dựa trên quá trình.

*************************

Though customer orientation is recommended in Business Process Management, current modeling methods still have a strong focus on the company’s processes. To ensure a long-lasting requirement of a firm’s service, one should consider the customer activities in order to offer an added value that effectively addresses his or her needs.

Thus, the customers’ perspective and their process chains before, during and after the interaction need to be captured in Business Process Management. Michael Hewing takes a design-oriented research approach to show how the integration of well-grounded marketing methods enables the visualization and analysis of the customer’s point of view in Business Process Management. By enhancing this method, information on usage processes as well as on the value-in-use can be provided for a comprehensive and process-based customer management.

 

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *