Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam

Mục lục 1
Lời nói đầu 3
Chương I. Lý luận về xuất khẩu 5
I. Lý luận về xuất khẩu. 5
I.1. Khái niệm về xuất khẩu. 5
I.2. Các hình thức xuất khẩu. 5
I.3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 9
I.4. Những biện pháp mở rộng xuất khẩu. 11
II. Vai trò của chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Việt Nam. 19
Chương II Thực trạng tình hình chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 22
I. Giới thiệu về Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 22
I.1. Về cơ cấu tổ chức: 22
I.2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý văn phòng Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 23
I.3. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty Chăn nuôi VN: 25
II. Tình hình chăn nuôi lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 29
II.1. Khó khăn 29
II.2. Tình hình chăn nuôi lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam. 29
III. Tình hình xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 30
III.1. Tình hình xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam từ năm 1996 – 1999 30
III.2. Những khó khăn, hạn chế của việc xuất khẩu thịt lợn 33
Chương III. Những biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 37
I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2005 37
I.1. Về chăn nuôi 37
I.2. Về xuất nhập khẩu 39
II. Những giải pháp đẩy mạnh chăn nuôi lợn giai đoạn 2000 – 2005 40
III. Những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005 44
III.1. Giải pháp về công nghệ chế biến. 44
III.2. Giải pháp về xuất khẩu 45
III.3. Giải pháp về vốn 47
III.4. Giải pháp về tổ chức xuất khẩu 48
III.5. Giải pháp về thú y: 49
III.6. Kiến nghị biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 49
Kết luận 52
Phụ lục 54
Tài liệu tham khảo 55

LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn lấy phát triển nông nghiệp làm cơ bản. Trong phát triển nông nghiệp thì ngành chăn nuôi có vai trò rất quan trọng.
Năm 1996, Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam được thành lập theo quyết định số 862/NN-TCCB/QĐ ngày 21/6/1996 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở sắp xếp lại 53 xí nghiệp và công ty.
Ban đầu thành lập Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì trong số 53 doanh nghiệp thành viên, phần lớn đều gặp khó khăn về tài chính, có xí nghiệp đang đứng trên bờ của sự giải thể, có liên doanh đang ngấp nghé của sự phá sản.
Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam đã cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đã đưa Tổng công ty tồn tại, dần dần đứng vững và có uy tín trong việc kinh doanh.
Mặt hàng chủ yếu của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam là chăn nuôi gà, lợn, bò, dê, cừu mà trọng tâm là chăn nuôi lợn để lấy thịt xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu của Tổng công ty trước kia là Liên xô cũ hiện nay là thị trường Nga và tiến tới là thị trường Nhật, Tây Âu và Hồng Kông.
Trong những năm qua bên cạnh những thành tựu, hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Tổng công ty còn có những mặt hạn chế. Để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu trong thời gian tới, Tổng công ty còn phải đương đầu với những khó khăn và thách thức. Do vậy em đã chọn chuyên đề thực tập: “Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam.”
Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I. Lý luận về xuất khẩu
Chương II. Thực trạng tình hình chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở tổng công ty chăn nuôi Việt Nam
Chương III. Những biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam

 

http://www.mediafire.com/?v1t8xcqw905fwrg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *