CAD/CAM of Sculptured Surfaces on a Multi-Axis NC Machine

CAD/CAM of Sculptured Surfaces on a Multi-Axis NC Machine
Morgan and Claypool Publishers; 1 edition | July 21, 2008 | ISBN-10: 1598297651 | 114 pages | PDF | 4.35 Mb

Nhiều sản phẩm được thiết kế với bề mặt khắc thẩm mỹ để tăng cường hình dạng của chúng, một yếu tố quan trọng trong sự hài lòng của khách hàng, đặc biệt là đối với ô tô và người dùng sản phẩm điện tử. Trong trường hợp khác, các sản phẩm điêu khắc bề mặt để đáp ứng yêu cầu chức năng. Bề mặt chức năng tương tác với môi trường hoặc với các bề mặt khác. Bề mặt chức năng cũng có thể được gọi là bề mặt động. Bề mặt chức năng không có thuộc tính để tự trượt trên đó, gây phức tạp đáng kể trong gia công bề mặt điêu khắc. Ứng dụng máy điều khiển số (NC) nhiều trục  là cách duy nhất tăng hiệu quả của các bề mặt điêu khắc. Giảm thời gian gia công là một vấn đề quan trọng khi gia công bề mặt điêu khắc trên các máy nhiều trục NC. Để giảm chi phí gia công của một bề mặt điêu khắc, thời gian gia công phải càng ngắn càng tốt.

Link down

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *