Giao Thông Đô Thị và Chuyên Đề Đường – Ts.Phan Cao Thọ, 100 Trang

Chương 1: GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ §1.2 Mạng lưới đường phố §1.3 Chức năng đường phố và phân loại §1.4 Điều tra dự báo nhu cầu GTVT đường phố Chương 2: THIẾT KẾ MẶT CẮT NGANG, BÌNH ĐỒ VÀ TRẮC DỌC ĐƯỜNG PHỐ §2.1 Cấu tạo MCN và chức năng các yếu …

More

Fundamentals of Earthquake Engineering – Amr S.Elnashai, 366 Pages

Fundamentals of Earthquake Engineering – Amr S.Elnashai, 366 Pages   Book Description Fundamentals of Earthquake Engineering combines aspects of engineering seismology, structural and geotechnical earthquake engineering to assemble the vital components required for a deep understanding of response of structures to earthquake ground motion, from the seismic source to the evaluation of actions and deformation …

More