LV_Vấn đề vận tải hàng hoá đường biển, những biện pháp phát triển Container bằng đường biển ở Việt Nam

Văn kiện Đại hội đại biểu CSVN lần thứ VI đã nhấn mạnh “Nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế trong chặng đường đầu tiên cũng như sự phát triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp hoá XHCN của nước ta tiến hành nhanh hay chậm, điều đó phụ thuộc vào việc …

More

LV_Thanh tra Giao thông vận tải

Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, như Lê Nin đã nói “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn”. Trong hơn nửa thế kỷ lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn quan tâm xây …

More

LV_Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Thủ đô Hà Nội

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN, đã và đang đem lại sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. ở Thủ đô Hà Nội, đời sống chính trị, kinh tế, …

More

LV_Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hàng năm ở Thủ đô Hà Nội rất nghiêm trọng, kể cả số vụ cũng như mức độ thiệt hại, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng số vụ án phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông …

More

LV_Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba

Nền kinh tế nước ta từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt được ở mức cao, lạm phát bị đẩy lùi, kim ngạch xuất nhập khẩu được cải thiện, các ngành …

More

LV_Sơ đồ dây chuyền công nghệ

Trong quá trình chế biến một sản phẩm từ sản phẩm thô ban đầu đến khi nó trở thành một sản phẩm có ích đựơc ứng dụng trong đời sống thường ngày thì công nghiệp hoá thực phẩm đóng một vai trò hết sưc quan trọng.Quá trình sản suất này có liên quan đến nhiều …

More

LV_Thiết kế trống tạo đá

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, ngành Nhiệt – Lạnh cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa nền kinh tế nước nhà hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Một trong những lĩnh vực qua trọng …

More