CHUYỂN ĐỘNG CỦA BÙN CÁT VẬN CHUYỂN BẰNG SỨC NƯỚC – CHƯƠNG 11

MỤC LỤC
Lời nói đẩu……………….. 5

Các thuật ngữ thường gặp trong các tài liệu vĩ thủy lực 6

Các ký hiệu toán học……………. 8

Chữ Hy Lạp……………….. 8

Chữ Latinh……………….. 8

Chircrng thứ- nhẫt. Các bỉng. Các s5 liệu phụ….. 9

1-1. Khai phương vâ cãn bậc ba của một s5 con sô . . 9

1-2. Tích phân êliptic loại I………… 9

1-3. Cảc đại lượng và các hệ thức thường gặp . … 10

1-4. Giả trị của g ờ một s5 nơi trên trái đât….. 10

1-5. Các hệ thông don vị đo lirờng ca bán các dại lượng

vặt lý. ……………… 10

1-6. Quan hệ giữa các dem vị của hệ thông MKGS vói

hệ SI và các đcrn vị của các hệ thõng khác …. 11

1-7. Tỷ trọng của các loại chẵt lòng……… 13

1-8. Trọng lượng của lm3 các vật rắn…….. 13

1-9. Mật độ và tỷ trọng………….. 14

1-I0. Độ nén ép……………… 14

1-11. Độ dãn nổ’nhiệt độ…………. 14

1-12. Độ nhớt……………… 14

Chìrong thứ hai. Áp lụ-c thày tinh. 16

2-1. Ắp suằt thủy tĩnh tại một điểm vả cách đo … . 16

2-2. Sơ đỗ fing đo áp (áp kẽ nước), máy ¿P thủy lực và

ñlanh……………… 17

V. -2-3. Âp lực của chẫt lổng lên một mặt phẳng …. 17

2-4. Ảp lực của chằt lỏng lên mặt cong……. 17

2-5. Ảp lực thủy tỉnh lên cứa cSng của còng trình thủỵ

lựi………………… 18

2-6. Sự quay tĩnh của chằt lổng………. 22

2-7. Vật nổi……………….. 22

Chírtmg thú- ba. Nhũ-ng khái niệm co- bin vỉ chuyển động

esa chỉt lỏng…………….. 23

3-1. Lưu lượng, vận tõc trung ‘binh vá các yêu tô của

mặt cắt ngang của dòng cháy . . …… 23

3-2. Những dạng chuyến động cơ bán của chât lổng. . 24

3-3. Phương trinh Becnuli (chuyến động ‘binh ổn). . . 24

3-4. Phương trình Becnuli cho dòng nguyên tô của dòng

cháy trong rãnh quay…………. 26

3-5. Đường đo áp, đưcrng năng lượng, độ d8c thủy lực,

độ dôc đo áp……………. 26

3-6. Năng lượng và cóng suãt của dòng cháy….. 28

3-7. Sự phân bò áp suât thúy dộng trong dòng cháy. . 28

3-Ä. Dòng tia……………… 29

3r9. Định luật động lượng hoặc xung lực….. 31
Chiro-ng thủ- tu-. Sức cản thủy lự-c………. 33

4-1. Chuyến dộng táng và rõi của chàt lống….. 33

4-2. Tổn thẵl cột nước dọc đường và phân bô vận tôc

trên mặt cẳt ngang của dòng cháy……… 33

4-3. Hệ SÔ sức cán dọc đường khi cháy rôi…… 34

4-4. Sức cán thúy lực cục bộ……. 40

4-5. Các hệ sò sức cán trung khu ‘binh phưo-ng sức cán dùng cho các tinh toán sơ bộ (theo đẽ nghị của P.G°Kixêlep) …………… 50

Chircrng thừ năm. Chẳy qua lỗ … ……. 51

5-1. Cháy tự do vào không khi……….. 51

5-2. Ảnh hirímg của độ co hẹp của tia……… 52

5-3. Cháy ngip…………….. 53

5-4. Cháy khi thay đòi mực nước………. 53

5-5. Tinh toán các lỗ cửa van……….. 55

5-6. Vòi và Sng ngắn (cháy qua lỗ trong thánh dẫy) . . 56

5-7. Tính toán ông xá nước trong đập……. 58

5-8. Sự tạo thành phĩu khi chẫt lỏng cháy qua lỗ . . . 60

Chitơng ¡hừ sã*. Đập tràn…………. 62

6-1. Các ký hiệu và công thức cơ bán…….. 62

6-2. Các hinh dạng cơ bán của luông cháy ….. 63

6-3. Đập tràa thành mòng (đập sẳc cạnh)…… 64

6-4. Đập trào mặt cắt thực dụng………..65

6-5. Đập trân đinh rộng….. 72

6-6. Đập tràn xiên và đập tràn cong trên binh diện . . 75

6-7. Đập tràn tam giác và’hình thang…….. 76

Chirơng thú- báy. Các ồng dẫn niróx có áp….. 78

7-1. Các cõng thức và các hệ thức cơ bán…… 78

7-2. Chọn hệ sò nhám khi thiẽt kè các đường ông có áp 78

7-3. Tinh đtròrng Sng dẫn ………….78

7-4″. Vận tôc không xói giới hạn cho phép theo các điẽu

kiện ví cường độ vật liệu cứa ông đẫn nước có áp 83

7-5. Sự thay đổi khá năng thoát của các đường ông có

áp trong quá trình vận hành………. 83

7-6. Một sô bài toán vé tinh toán ông dẫn nước cỏ áp . 84

Chu-ơng thứ- tám. Chuyến động đễu trong các lòng dẫn hổ- (tính kỉak)………….. 87

8-1. Các công thức tính toán và các hệ thức cơ bản . . 87

8-2. Hình dạng mặt cắt ngang của kênh……. 87

8-3. Chọn hệ sồ nhám………….. 88

8-4. Tinh toán thúy lực các kênh có mặt cất’hình thang 90
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?pktg0mkuwesgu4m
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *