CƠ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Trang
LỜI GIỚI THIỆU………………………………………………………………………….. 1
Học phần I: CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI ………………………………… 2
Chương 1 CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC PHẲNG………………………………. 2
1.1. BÀI TOÁN MỘT VẬT KHÔNG CÓ MA SÁT ……………………… 2
Vấn đề cần lưu ý: ………………………………………………………………………. 2
1.2. Bài toán hệ vật không có ma sát ………………………………………….. 10
Vấn đề cần chú ý:…………………………………………………………………….. 10
Bài tập giải sẵn……………………………………………………………………………. 11
1.3. BÀI TOÁN CÓ MA SÁT…………………………………………………… 14
Chương 2……………………………………………………………………………………. 24
CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN …………………………………. 24
Vấn đề cần chú ý :……………………………………………………………………. 24
Bài tập giải sẵn :………………………………………………………………………. 25
Bài tập cho đáp số : ………………………………………………………………….. 27
Chương 3 ĐỘNG HỌC………………………………………………………………… 31
3.1 CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM…………………………………………….. 31
Vấn để cần chú ý :……………………………………………………………………. 31
Bài tập giải sẵn:……………………………………………………………………….. 34
II. Bài toán tổng hợp ………………………………………………………………… 37
Bài tập cho đáp số : ………………………………………………………………….. 39
3.2 CHUYÊN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RĂN QUANH TRỤC CỐ
ĐỊNH……………………………………………………………………………………… 42
Vấn đề cần chú ý :……………………………………………………………………. 42
Bài tập giải sẵn :………………………………………………………………………. 45
Bài tập cho đáp số: …………………………………………………………………… 48
3.3 HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM…………………………………….. 52
Vấn đề cần chú ý:…………………………………………………………………….. 52
Bài tập giải sẵn………………………………………………………………………… 54
Bài tập cho đáp số ……………………………………………………………………. 63
3.4 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN………………. 67
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………… 67
II.Vận tốc của điểm thuộc vật ……………………………………………………. 67
1. Quan hệ vận tốc hai điểm thể hiện bằng công thức : …………………. 67
Bài tập giải sẵn………………………………………………………………………… 70
Bài tập cho đáp số ……………………………………………………………………. 78
Chương 4 CƠ CẤU PHẲNG………………………………………………………… 80
4.1 CẤU TRÚC VÀ XẾP LOẠI CƠ CẤU………………………………….. 80
4.1.1 Xếp loại khớp động………………………………………………………….. 80

Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………… 80
Bài tập giải sẵn………………………………………………………………………… 80
Bài tập cho đáp số : ………………………………………………………………….. 83
4.1.2 Vẽ lược đồ động và tính bậc tự do của cơ cấu phẳng ……………. 84
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………… 84
Bài tập giải sẵn………………………………………………………………………… 84
Bài tập cho đáp số: …………………………………………………………………… 89
4.1.3 Xếp loại cơ cấu phẳng………………………………………………………. 91
Vấn đề cần lưu ý ……………………………………………………………………… 91
Bài tập giải sẵn………………………………………………………………………… 92
Bài tập cho đáp số ……………………………………………………………………. 94
4.2 PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG……………………….. 96
4.2.1 Xác định vị trí và vẽ quỹ đạo các điểm trên cơ cấu phẳng …….. 96
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………… 96
4.2.2 Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu loại hai ……………………. 96
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………… 96
Bài tập cho đáp số ……………………………………………………………………. 96
4.3 HỆ BÁNH RĂNG………………………………………………………………. 98
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………… 98
Bài tập giải sẵn………………………………………………………………………… 99
Bài tập cho đáp số ………………………………………………………………….. 104
Chương 5 ĐỘNG LỰC HỌC ……………………………………………………… 107
5.1. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM………………………………………. 107
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………. 107
Bài tập cho đáp số ………………………………………………………………….. 109
5.2.NGUYÊN LÝ DI CHUYỂN KHẢ DĨ – NGUYÊN LÝ
ĐALĂMBE…………………………………………………………………………… 111
5.2.1. Nguyên lý di chuyến khả dĩ ……………………………………………. 111
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………. 111
5.2.2. Nguyên lý Đalămbe ………………………………………………………. 113
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………. 113
Bài tập cho đáp số ………………………………………………………………….. 115
5.3. CÁC ĐỊNH LÝ TỔNG QUÁT CỦA LỰC HỌC…………………. 117
5.3.1. Định lý biên thiên động lượng và định lý chuyến động khối tâm
của cơ hệ ………………………………………………………………………………. 118
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………. 118
5.3.2. Định lý biến thiên mômen động lượng …………………………….. 121
Vấn để cần chú ý……………………………………………………………………. 121
5. 3.3. Đinh lý biến thiên động năng…………………………………………. 122
Vấn để cần chú ý……………………………………………………………………. 122
Bài tập cho đáp số ………………………………………………………………….. 125

5.4.PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
VÀ CƠ HỆ……………………………………………………………………………. 132
Vấn đề cần chú ý……………………………………………………………………. 132
Bài tập giải sẵn………………………………………………………………………. 133
Bài tập cho đáp số ………………………………………………………………….. 136
Học phần II : CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG………………………….. 140
Chương 6 BIỂU ĐỒ NỘI LỰC – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC……….. 140
Chương 7 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM……………………………………………… 148
Chương 8………………………………………………………………………………….. 151
CẮT VÀ DẬP…………………………………………………………………………… 151
Chương 9………………………………………………………………………………….. 157
XOẮN THUẦN TUÝ………………………………………………………………… 157
Chương 10………………………………………………………………………………… 161
UỐN THUẦN TUÝ…………………………………………………………………… 161
Chương 11………………………………………………………………………………… 163
HANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP ……………………………………………….. 163
HẦN ĐÁP SỐ CÁC BÀI TẬP………………………………………………….. 173
ÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………… 188
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?9kanrmrq4ydrjc2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *