Computer Integrated Manufacturing: From Concepts to Realisation by Roger G. Hannam

Computer Integrated Manufacturing: From Concepts to Realisation by Roger G. Hannam
Publisher: Prentice Hall (June 1, 1997) | ISBN: 0201175460 | Pages: 272 | DJVU | 2.79 MB

Tài liệu giới thiệu này cung cấp một phạm vi đảm bảo toàn diện của CIM trong kỹ thuật và quản lý ngữ cảnh, minh họa khái niệm quản lý có thể liên quan trong hoạt động tích hợp dựa trên môi trường. Máy tính được mô tả, bao gồm CAD / CAM, kinh doanh và các hệ thống lập kế hoạch sản xuất,liên kết giữa các công ty mua hệ thống, đồng thời kỹ thuật và CAD trao đổi dữ liệu thông qua STEP.

Computer Integrated Manufacturing: From Concepts to Realisation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *