Công tác Kế toán tại Công ty Xe đạp – Xe máy Thống Nhất

Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nờn cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nú giữ vai trũ đặc biệt quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nờn cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thỡ TSCĐ thể hiện năng lực, trỡnh độ cụng nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phỏt triển sản xuất, nú là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp núi riờng và của nền kinh tế đất nước núi chung. Đứng trờn gúc độ kế toỏn thỡ việc phản ỏnh đầy đủ, tớnh khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐ là một tiền đề quan trọng để cỏc doanh nghiệp tiền hành SXKD cú hiệu quả, nú khẳng định vai trũ vị trớ của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay.
Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tỡnh hỡnh thực tế tại Cụng ty xe mỏy – xe đạp Thống Nhất, em xin trỡnh bày bỏo cỏo thực tập với cỏc nội dung sau.
Ngoài “Lời nói đầu” và “Kết luận” nội dung của báo cáo gồm 4 phần chính:
Phần I: Đặc điểm chung về công ty xe máy – xe đạp thống nhất.
Phần II: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Xe máy- xe đạp Thống nhất.
Phần III: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất.
Phần IV: Công tác kế toán TSCĐ của Công ty.

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT167.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.