Công ty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm

Cụng ty TNHH Trang trớ nội ngoại thất Đồng Tõm là một doanh nghiờp hạch toỏn kinh tế độc lập và tự chủ về tài chớnh, cú tư cỏch phỏp nhõn. Cụng ty TNHH Trang trớ nội ngoại thất Đồng Tõm hạch toỏn theo phương phỏp kờ khai thường xuyờn, tớnh thuế GTGT theo phương phỏp khấu trừ, tớnh giỏ nguyờn vật liệu theo phương phỏp bỡnh quõn cả kỳ dự trữ và tớnh giỏ thành sản phẩm xuất kho theo phương phỏp nhập trước xuất trước.
Tỡnh hỡnh sản xuất và nguồn vốn của cụng ty đầu thỏng 1 năm 2005 được thể hiện qua cỏc số dư tài khoản tụng hợp và chi tiết sau (đơn vị tớnh: VNĐ)

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT103.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.