Công ty VTĐT Bắc Zimbang

LỜI NÓI ĐẦU.

Nước ta đang bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau 17 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, về căn bản nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự đổi mới này đã đem lại những thành tựu kinh tế to lớnểtên các mặt trận, công nghiệp, nông nghiệp thương mại dịch vụ … Trong hoạt động dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực vận tải ngày càng phát triển và không ngừng được đổi mới về tính chất, nhiệm vụ, tổ chức quy mô phù hợp vứoi các hình thức nội dung quản lý nhằm đạt được mục tiêu, đó là đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa hành khách trong và ngoài nước, kích thích nền kinh tế trong nước phát triển, ổn định bền vững tăng trưởng cao nhằm từng bước đưa nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Chính vì sự đổi mới của loại hình dịch vụ này và được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo do Do Dac Minh, em đã mạnh dạn tìm hiểu về lĩnh vực vận tải biển. Cụ thể là quá trình quản lý và kinh doanh của Công ty vận tải Biển Thuỷ Bắc.
Bố cục báo cáo gồm có :
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANG NGHIỆP.
A. Vị trí, đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp.
B. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý (1, 2, 3, 4).
PHẦN II: NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
A. Kế toán lao động tiền lương.
B. Kế toán TSCĐ.
C. Kế toán VL – CCDC.
D. Kế toán tập hợp chi phí và tính Z.
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.
PHẦN IV: NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
PHẦNV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT056.Doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.