Chưa phân loại

Đề tài Xây dựng chiến lược quản lý giao thông đô thị

Capture

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUÀN LÝ GIAO

THÔNG ĐÔ THỊ

I.I Tổng quan về giao thông đô thị

1.1.1.           Cấu trúc hệ thống giao thông vận tải dô thị

1.1.2.           Đặc điếm cùa giao thông vận tải dô thị

1.1.3.           Vận tải hành khách trong dô thị

1.1.4.           Nhữngthừ thách đặt ra đối với giao thông dô thị

I.2. Khái niệm về quản lý giao thông

1.2.1            Khái niệm

1.2.2            Mục tiêu và đối tượng cùa công tác quân lý GTĐT

I.3 Quy trình xây dựng chiến lược quàn lý GTĐT

1.3.1            Khái niệm chiến luọc quản lý GTĐT

1.3.2            Quy trình xây dựng chiến lược quản lý

CHƯƠNG II

HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI ÉN LƯỢC QUẢN LÝ

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Ờ THÀNH PHÓ HÀ NỘI

II.1 Hiện trạng giao thông đô thi thành phổ Hà Nội

II.l.l Hiện trạng giao thông dường bộ

II. 1.2 Hệ thống vận tải đô thị

II. 1.2 Hiện trạng về giao thông tĩnh

II. 1.4 Các hệ thống khác

II. 1.5 Tình hình an toàn, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường hiện nay

II. 1.6 Những thách thức về giao thông hiện nay

II.2 Những tồn tại trong công tác quản lý GTĐT hiện nay ờ Hà Nội

II.3 Hiện trạng công tác xây dựng chiến lược quản lý GTĐT cho thành phố Hà Nội

CHƯƠNG III

XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC QUÀN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

III.1 Định hướng và mục tiêu

III.2 Chiến lược giảm thiểu nhu cầu tham gia giao thông

III.3 Chiến lược điều chỉnh đặc tính tham gia giao thông

III.4 Chiến lược đều khiển và kiểm soát giao thông

III.5 Đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng các chiến lược cho thành  phố Hà Nội

KẾT LUẬN

KIẾN NGHI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/8te120q842frd0a/Đề_tài_Xây_dựng_chiến_lược_quản_lý_giao_thông_đô_thị.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button