Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Đai ốc hai nửa máy tiện T616

MỤC LỤC :

TT Nội dung Trang

1 Phần I: Phân tích công dụng và điều kiện làm việc trong cơ cấu.

2 I-1: Phân tích công dụng của chi tiết trong cơ cấu.

3 I-2: Phân tích điều kiện làm việc của chi tiết trong cơ cấu .

4 Phần II: Xác định dang sản xuất .

5 Phần III: Xác dịnh loại phôi và phương pháp chế rạo phôi.

6 III-1: Xác định loại phôi .

7 III-2: Phương án tạo phôi .

8 III-3: Gia công chuẩn bị phôi .

9 Phần IV: Lập quy trình công nghệ gia công chế tạo đai ốc 2 nửa .

10 IV-1: Đường lối công nghệ .

11 IV-2: Phương án gia công .

12 IV-3: Thứ tự các nguyên công .

13 Phần V: Tính lượng dư cho các bề mặt gia công .

14 Phần VI: Tính toán chế độ cắt cho các nguyên công

15 Phần VII: Tính thời gian gia công cơ bản cho các nguyên công .

16 Phần VIII: Tính toán thiết kế đồ gá cho nguyên công tiện ren thang trong .

17 Phần IX: Kết luận chung .

 

 

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=238[/like-gate]

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button