Firms in Open Source Software Development Managing Innovation Beyond Firm Boundaries

Firms in Open Source Software Development: Managing Innovation Beyond Firm Boundaries By Mario Schaarschmidt
2012 | 243 Pages | ISBN: 3834941425 | PDF | 3 MB
Trong bối cảnh mở cửa đổi mới, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận cao từ việc phát triển công nghệ diễn ra bên ngoài phạm vi pháp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp thiếu nguyên tắc thống nhất theo hàng dọc dựa trên hợp đồng, chẳng hạn như trong trường hợp  phần mềm  mã nguồn mở (OSS), các doanh nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn để có thể kiểm soát được quỹ đạo của dự án đổi mới. Trong cuốn sách này, tác giả đưa ra hai lựa chọn cơ bản cho các doanh nghiệp giúp kiểm soát các dự án bên ngoài phạm vị của mình và bên ngoài nguyên tắc thống nhất theo hàng dọc một cách hiệu quả. Giả thuyết được thảo luận trái ngược với nhiều  lý thuyết của các doanh nghiệp cũng như lý thuyết quản lý.  Giả thuyết này đã được thực nghiệm bằng việc phân tích cam kết của công ty trong dự án mã nguồn mở  Eclipse cũng như công tác truyền thông trong các dự án hạt nhân Linux.
**********************
In open innovation scenarios, firms are able to profit from technological developments that take place beyond the legal boundaries. However, in the absence of contract-based vertical command chains, such as in the case of open source software (OSS), it is difficult for firms to obtain control over the innovation project’s trajectory. In this book, the author suggests that firms have basically two options to control project work beyond their boundaries and beyond their vertical command chains. The assumption is discussed against various theories of the firm as well as control theory and empirically tested by analyzing firm engagement in Eclipse open source projects as well as communication work in the Linux kernel project.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *