Kinh tếLuận văn

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

MỤC LỤC 1
TểM TẮT CễNG TRèNH 5
GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT 6
LỜI MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ Lí LUẬN XUẤT KHẨU HÀNG HểA VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ 9
1.1. Xuất khẩu hàng húa trong bối cảnh hội nhập 9
1.1.1. Hội nhập thương mại quốc tế 9
1.1.1.1. Khái niệm về hội nhập thương mại quốc tế 9
1.1.1.2. Nội dung của hội nhập 9
1.1.1.3. Cơ hội và thách thức 10
1.1.2. Xuất khẩu cà phê đối với phát triển kinh tế xó hội 12
1.1.2.1. Đặc điểm của sản xuất kinh doanh cà phê 12
1.1.2.2. Vai trũ của xuất khẩu cà phờ đối với kinh tế, xó hội Việt Nam 13
1.1.2.3. Lợi thế và bất lợi thế của xuất khẩu cà phờ Việt Nam 14
1.2. Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê 15
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phờ 15
1.2.1.1. Cầu và thị trường nước nhập khẩu 15
1.2.1.2. Giá cả và chất lượng 16
1.2.1.3. Kờnh và dịch vụ phõn phối 17
1.2.1.4. Môi trường cạnh tranh 17
1.2.1.5. Yếu tố về sản xuất chế biến 17
1.2.1.6. Cỏc nhõn tố thuộc về quản lý 18
1.2.2. Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê 19
1.2.2.1. Chớnh sỏch thuế xuất nhập khẩu 19
1.2.2.2. Chớnh sỏch tớn dụng xuất khẩu 21
1.2.2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái 23
1.2.2.4. Chớnh sỏch bảo hiểm xuất khẩu 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG
THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 25
2.1. Thực trạng xuất khẩu cà phờ vủa Việt Nam trong thời gian qua 25
2.1.1. Khỏi quỏt về ngành cà phờ Việt Nam 25
2.1.2. Thị trường xuất khẩu của cà phê Việt Nam 26
2.1.3. Kế quả xuất khẩu cà phờ Việt Nam trong thời gian qua 26
2.1.3.1. Kim ngạch xuất khẩu 26
2.1.3.2. Gia cả 27
2.1.3.3. Cơ cấu chủng loại 28
2.2. Thực trạng xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ 29
2.2.1. Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ về cà phê 29
2.2.1.1. Tỡnh hỡnh tiờu thụ 29
2.2.1.2. Cung cà phê trên thị trường Hoa Kỳ 30
2.2.2. Thực trạng xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ 30
2.2.2.1. Kim ngạch và số lượng 30
2.2.2.2. Cơ cấu chủng loại 31
2.2.2.3. Chất lượng và giá cả 32
2.2.2.4. Cạnh tranh sản phẩm và doanh nghiệp xuất khẩu cà phờ trờn thị
trường Hoa Kỳ 33
2.2.3. Đánh giá về xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 34
2.2.3.1. Kết quả đạt được 34
2.2.3.2. Những tồn tại và nguyờn nhõn 35
2.3. Chính sách tài chính hỗ trợ xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường
Hoa Kỳ 36
2.3.1. Chớnh sỏch tớn dụng hỗ trợ xuất khẩu 38
2.3.2. Chính sách tín dụng cho đầu tư 38
2.3.3. Chớnh sỏch thuế 40
2.3.4. Chớnh sỏch bảo hiểm rủi ro 42
2.3.5. Chớnh sỏch hỗ trợ khỏc 42
2.3.6. Đánh giá 43
2.3.6.1. Những mặt được của các chính sách tài chính 43
2.3.6.2. Những tồn tại 44
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH
TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÀO THỊ TRƯỜNG
HOA KỲ 46
3.1. Dự báo thị trường cà phê thế giới và Hoa Kỳ 46
3.1.1. Dự báo về thị trường cà phê thế giới 46
3.1.2. Dự báo về thị trường cà phê Hoa Kỳ 47
3.1.2.1. Cầu cà phê của thị trường Hoa Kỳ 47
3.1.2.2. Cung cà phê trên thị trường Hoa Kỳ 48
3.1.3. Quan điểm về đầu tư cho ngành cà phê Việt Nam 48
3.1.3.1. Về sản xuất chế biến 48
3.1.3.2. Về xuất khẩu 49
3.2. Quan điểm đổi mới chính sách tài chính phục vụ hỗ trợ xuất khẩu
cà phờ 50
3.2.1. Ưu đói đối với những mặt hàng xuất khẩu mới, thị trường mới,
kim ngạch và sản lượng gia tăng 50
3.2.2.Chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang gián tiếp để thúc đẩy xuất khẩu 50
3.2.3. Hỗ trợ xuất khẩu cà phê phải đảm bảo sự phù hợp chặt chẽ về cơ
chế khuyến khớch, sự kết hợp “bốn nhà” 51
3.3. Những giải pháp về chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê
Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 52
3.3.1. Về phớa cỏc doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phờ 52
3.3.1.1. Xây dựng kế hoạch về vốn đầu tư và kinh doanh 52
3.3.1.2. Tổ chức huy động các nguồn vốn 54
3.3.1.3. Nõng cao hiểu quả sử dụng vốn 55
3.3.1.4. Đầu tư tài chính cho công tác sản xuất, chế biến và nghiên
cứu thị trường, xúc tiến thương mại 56
3.3.1.5. Đầu tư tài chính phát triển nguồn nhân lực 57
3.3.2. Về phía Nhà nước 57
3.3.2.1. Chớnh sách hỗ trợ tài chính đầu tư cho sản xuất chê biến 57
3.3.2.2. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cà
phờ Hoa Kỳ 58
3.3.2.3. Cỏc chớnh sỏch hỗ trợ 59
3.3.2.4. Một số kiến nghị khỏc 60
3.3.3. Hiệp hội và cỏc tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cà phờ 61
KẾT LUẬN 63
PHỤC LỤC 64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

 

http://www.mediafire.com/?9ig76ti5d1bdc2b

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button