Giáo trình Hóa Học Môi Trường – Pgs.Ts.Đặng Đình Bạch, 357 Trang

 

http://www.thuvienso.info Hoá học môi trường là một môn khoa học đa ngành bao gồm hoá học, vật lí, khoa học về sự sống, nông học, y học, sức khoẻ cộng đồng và các ngành về công nghệ sạch. Vì vậy việc xây dựng chương trình và giáo trình về giáo dục môi trường trong các cấp học, bậc học đã được Nhà nước ta, các bộ, các ngành có liên quan và các nhà trường quan tâm. Sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và bài tập tính toán, bao trùm toàn bộ kiến thjức cốt lõi của chương trình. Đây là giáo trình cơ sỡ hoá học môi trường đơợc trình bày một cách tổng hợp, cô đọng và được tích luỹ, chọn lọc những dữ liệu mới ở trong và ngoài nước. Cuối cùng là phần phụ trương. Phần này nêu lên những thảm hoạ khủng khiếp của môi trường xảy ra trên Trái đất của chúng ta và những bài học kinh nghiệm.
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
I. Những cơ sở khoa học môi trường.
II. Một số khái niệm cơ bản về môi trường.
III. Giáo dục môi trường trong nhà trường.
CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN
I. Thành phần hoá học và cấu trúc của khí quyển.
II. Sự ô nhiễm khí quyển
III. Các tác nhân gây ô nhiễm khí quyển và tác động của chúng
IV. Sự ô nhiễm không khí về mặt hoá học
V. Tác động của ô nhiễm không khí lên môi trường
VI. những yêu cầu về chất lượng môi trường khí quyển
CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG THUỶ QUYỂN
I. Vai trò của nước trong sinhq uểyn, chu trình nước toàn cầu
II. Thành phần háo sinh và đặc tính của nước có liên quan đến môi trường
III. Sự tạo phức chất trong nước tự nhiên và nước thải
IV. Sự ô nhiễm môi trường nước
V. Các chỉ tiêu đánh giá và các phương pháp chung xác định một số tác nhân gây ô nhiễm nước.
CHƯƠNG IV: MÔI TRƯỜNG THẠCH QUYỂN
I. Cấu trúc và thành phần hoá học của thạch quyển.
II. Những chất dinh dưỡng vi lượng, đa lượng và chu trình NPK
III. Sự ô nhiễm thạch quyển
IV. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất.
V. Rừng và cây xanh.
CHƯƠNG V: ĐỘC HOÁ HỌC
I. Khái niệm chung.
II. Các chất độc hoá học trong môi trường.
III. Hiệu ứng hoá sinh của chất độc hoá học
IV. Sự phá huỷ môi trường do vũ khí hoá học
CHƯƠNG VI: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
I. Khái niệm.
II. Công nghệ xử lý khí thải.
III. Công nghệ xử lí nước
IV. Công nghệ xử lí các phế thải rắn

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Đình Bạch
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?ddnvqxv1vau9a24
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *