Giáo Trình Hóa Học Môi Trường – Ths.Hoàng Thái Long, 128 Trang

http://www.thuvienso.info Chương 1 . MỞ ĐẦU
1.1. Một số khái niệm
1.2. Cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái đất
1.3. Quá tr.nh phát triển của sự sống trên Trái đất
1.4. Chu tr.nh địa hóa
Chương 2 . KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN
2.1. Cấu trúc của khí quyển
2.2. Sự h.nh thành và thành phần của khí quyển
2.3. Các phản ứng của oxy trong khí quyển
2.4. Ô nhiễm không khí
2.5. Tác động tổng hợp của các chất ô nhiễm không khí
Chương 3 . THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
3.1. Tài nguyên nước và chu tr.nh nước
3.2. Thành phần của nước tự nhiên
3.3. Sự tạo phức trong nước tự nhiên và nước thải
3.4. Vai tr. của vi sinh vật trong các chuyển hóa hóa học của môi trường nước
3.5. Ô nhiễm môi trường nước
3.6. Xử l. nước thải
Chương 4 . ĐỊA QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT
4.1. Khái niệm về đất
4.2. Bản chất và thành phần của đất
4.3. Nước và không khí trong đất
4.4. Dịch đất
4.5. Phản ứng axit-bazơ và phản ứng trao đổi ion trong đất
4.6. Chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng trong đất
4.7. Sự xói m.n và thoái hóa đất
4.8. Ô nhiễm môi trường đất
Chương 5 . HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG
5.1. Hóa chất độc trong môi trường
5.2. Độc học môi trường
5.3. Tính bền vững của độc chất trong môi trường
5.4. Tích lũy sinh học
5.5. Độc tính
5.6. Tác dụng độc hại của một số chất

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Thái Long
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?s477wl1qac00phj
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *