Giáo trình kỹ thuật nhiệt

Quyển Giáo trình “kỹ thuật nhiệt” này đ-ợc biên soạn theo đề c-ơng chi
tiết đã đ-ợc duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các tr-ờng Đại học
Kỹ thuật.
Nội dung giáo trình gồm 2 phần:
Phần thứ nhất là nhiệt động học Kỹ thuật, do PTS. Hoàng Ngọc đồng biên
soạn. Phần này gồm 7 ch-ơng, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật tổng
quát của nhiệt động học và ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình, các chu
trình nhiệt động.
Phần thứ hai là truyền nhiệt và phần phụ lục, phần này do PTS. Nguyễn Bốn
biên soạn. Phần này gồm 5 ch-ơng, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật
cơ bản của các ph-ơng thức trao đổi nhiệt và ứng dụng của nó để khảo sát các quá
trình trao đổi nhiệt phức hợp trong các thiết bị trao đổi nhiệt.
Phần phụ lục giới thiệu các bảng thông số vật lý của các chất th-ờng gặp
trong tính toán nhiệt cho các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt trong thực tế.
Bài tập ứng dụng của giáo trình này, sinh viên có thể tham khảo trong cuốn
“BàI tập nhiệt kỹ thuật” của cùng tác giả hay của các tác giả khác trong và ngoài
n-ớc.
Giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kỹ
thuật hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành có
liên quan.
Các tác giả mong đ-ợc tiếp nhận và cảm ơn các ý kiến góp ý về nội dung và
hình thức của quyển giáo trình này. Th- góp ý gửi về theo địa chỉ: Khoa Công
nghệ Nhiệt-ĐIện lạnh, Tr-ờng đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng.

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?q60yuhq200z5os5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *