Tài liệu cad/cam

Giáo trình toàn tập Tự động đo lường

KY THUAT 6

Phương pháp biểu diễn biểu thức đại số:

Bất kỳtrong một hàmlogic n biến nào cũng có thểbiểu diễn thành các hàmcó

tổng chuẩn đầy đủvà tích chuẩn đầy đủ.

a) Cách viết dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ(chuẩn tắc tuyển):

– Chỉquan tâm đến những tổhợp biến màhàmcó giá trịbằng một.

– Trong một tổhợp (đầy đủbiến) các biến có giá trịbằng 1 thì giữnguyên (xi).

– Hàm tổng chuẩn đầy đủsẽlà tổng chuẩn đầy đủcác tích đó.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=552 [/like-gate]

Related Articles

One Comment

  1. I’m an engineer. i really want to learn anythings about CNC and general technic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button