Chưa phân loại

Giáo trình Tuabin thủy lực

Nguồn phát hành:

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2006

Giáo Trình Tuabin Thủy Lực dùng làm tài liệu học tập chính cho học sinh đại học, chính quy và tại chức thuộc các chuyên ngành: Thủy điện, Thủy công, Thi công và Thủy nông. Ngoài ra có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ thiết kế và vận hành thiết bị tuabin của nhà máy thủy điện. 
Nội dung giáo trình trình bày những khái niệm cơ bản và đặc tính kỹ thuật của tuabin thủy lực và máy điều tốc, các bước và cách chọn kiểu, loại và các thông số của tuabin, tính toán thủy lực các phần nước qua tuabin, phương pháp tính toán điều chỉnh tổ máy thủy lực. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu kết hợp với một số ví dụ để minh họa cho lý thuyết.

LỜI NÓI ĐẦU

Phần I. TURBINE THỦY LỰC VÀ CÁC THIẾT BỊ T.LỰC CỦA TTĐ   1

Chương I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TURBINE THUỶ LỰC

I. 1. Phân loại turbine thuỷ lực của TTĐ       3

I. 2. Turbine xung kích          4

I. 2. 1. Turbine xung kích gáo

I. 2. 2. Turbine xung kích hai lần

I. 2. 3. Turbine xung kích phun xiên

I. 3. Turbine phản kích         8

I. 3. 1. BXCT của turbine tâm trục

I. 3. 2. BXCT của turbine hướng trục

I. 3. 3. BXCT của turbine hướng chéo

I. 3. 4. Turbine dòng

I. 3. 5. Turbine thuận nghịch

Chương II. CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA TURBINE THUỶ LỰC   17

II. 1. Vòng bệ, cơ cấu hướng dòng, trục của turbine phản kích   17

II. 2. Thiết bị dẫn nước của turbine       20

II. 2. 1. Loại buồng hở

II. 2. 2. Buồng hình ống

II. 2. 3. Buồng xoắn ốc

II. 3. Thiết bị tháo nước của turbine       31

II. 3. 1. Ống xả hình nón cụt

II. 3. 2. Ống xả hình cong

II. 3. 3. Ống xả khuỷu cong

Chương III. HIỆN TƯỢNG KHÍ THỰC TRONG TURBINE THUỶ LỰC

III. 1. Hiện tượng khí thực và tác hại       37

III. 2. Những biện pháp phòng chống khí thực     37

III. 3. Điều kiện xảy ra khí thực và hệ số khí thực     38

III. 4. Xác định cao trình đặt turbine                 39

Chương IV. NGUYÊN LÝ CÔNG TÁC VÀ LUẬT TƯƠNG TỰ CỦA TB

IV. 1. Dòng chảy trong turbine thuỷ lực        41

IV. 2. Phương trình cơ bản của turbine thuỷ lực       42

IV. 3. Luật tương tự và các đại lượng quy dẫn của turbine              44

IV. 3. 1. Các điều kiện tương tự

IV. 3. 2. Các quan hệ của hai turbine tương tự

IV. 3. 3. Các đại lượng quy dẫn

IV. 3. 4. Vòng quay đặc trưng (tỷ tốc)

IV. 3. 5. Tính toán hiệu suất của turbine thực từ mô hình

Chương V. THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VĂ ĐẶC TÍNH TURBINE

V. 1. Mô hình vật lý và hệ thống thí nghiệm      50

V. 1. 1. Hệ thống thí nghiệm hở

V. 1. 2. Hệ thống thí nghiệm kín

V. 2. Đường đặc tính của turbine         53

V. 2. 1. Đường đặc tính đơn

V. 2. 2. Đường đặc tính tổng hợp

V. 2. 3. Đường đặc tính tổng hợp của nhóm tổ máy

V. 3. Xây dựng đường đặc tính tổng hợp vận hành      59

Chương VI. CHỌN KIỂU LOẠI VÀ CÁC THÔNG SỐ CỦA TBTL

VI. 1. Vấn đề chuẩn hoá TB và phạm vi sử dụng cột nước của TB     65

VI. 1. 1. Vấn đề chuẩn hoá

VI. 1. 2. Phạm vi sử dụng cột nước của các loại turbine

VI. 2. Những vấn đề chung khi chọn turbine       71

VI. 3. Lựa chọn turbine phản kích        73

VI. 3. 1. Chọn theo quy cách sản phẩm

VI. 3. 2.Chọn theo bảng, biểu hệ loại và đường đặc tính tổng hợp

VI. 3. 3. Các kích thước khác của BXCT turbine phản kích

VI. 4. Chọn các thông số cơ bản của turbine xung kích               81

VI. 4. 1. Chọn thông số cơ bản của turbine gáo

VI. 4. 2. Xác định kích thước của tủbine xung kích hai lần

Chương VII. THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC CỦA TURBINE THUỶ LỰC

VII. 1. Nhiệm vụ của thiết bị điều tốc turbine       86

VII. 2. Các loại thiết bị điều tốc thủ công       87

VII. 3. Thiết bị điều tốc tự động         88

VII. 3. 1. Sơ đồ nguyên lý điều tốc trực tiếp

VII. 3. 2. Các sơ đồ nguyên lý điều tốc đơn gián tiếp

VII. 3. 3. Các sơ đồ điều tốc kép gián tiếp

VII. 3. 4. Một số cơ cấu điều khiển của máy điều tốc

VII. 3. 5 Thiết bị dầu áp lực của máy điều tốc

VII. 4. Lựa chọn thiết bị điều tốc         95

VII. 4. 1. Chọn điều tôc loại nhỏ

VII. 4. 2. Chọn điều tiết trung bình van lớn

Chương VIII. MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÁC CỦA TTĐ

VIII. 1. Cửa van trên đường ống áp lực      102

VIII. 2. Các hệ thống thiết bị phụ thuỷ lực của TTĐ    105

VIII. 2. 1. Hệ thống thiết bị dầu

VIII. 2. 2. Hệ thống cấp nước kỹ thuật

VIII. 2. 3. Hệ thống khí nén

VIII. 2. 4. Hệ thống tháo nước tổ máy

III. 2. 5. Hệ thống cứu hoả trong nhà máy

Phần II,a. CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN NĂNG LƯỢNG TTĐ

Chương IX. KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHẦN VÀ BỐ TRÍ TTĐ

IX. 1. Các thành phần của trạm thuỷ điện     111

IX. 2. Các sơ đồ bố trí TTĐ kiểu đập      112

IX. 3. Các sơ đồ bố trí TTĐ kiểu đường dẫn     115

Chương X. CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

X. 1. Phân loại các công trình lấy nước của TTĐ    120

X. 2. Các thành phần của công trình lấy nước     121

X. 2. 1. Lưới chắn rác và thiết bị dọn rác

X. 2. 2. Cửa van

X. 2. 3. Thiết bị nâng hạ, vận chuyển

X. 3. Công trình lấy nước mặt       127

X. 4. Công trình lấy nước dưới sâu      131

Chương XI. BỂ LẮNG CÁT CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

XI. 1. Công dụng và phân loại bể lắng cát    140

XI. 2. Tính toán thuỷ lực bể lắng cát      144

Chương XII. CÔNG TRÌNH DẪN NƯỚC CỦA TTĐ

XII. 1. Khái niệm về công trình dẫn nước của TTĐ   150

XII. 2. Đường dẫn nước của trạm thuỷ điện     150

XII. 2. 1. Chọn tuyến đường dẫn và hình dạng đường dẫn

XII. 2. 2. Tính toán kết cấu đường hầm dẫn nước của TTĐ

XII. 3. Kênh dẫn của trạm thuỷ điện      154

XII. 3. 1. Chọn tuyến kính vă hình thức tuyến kính

XII. 3. 2. Cấu tạo mặt cắt kính

XII. 3. 3. Kênh tự động và không tự động điều tiết

XII. 4. Tính toán thuỷ lực đường dẫn     159

XII. 4. 1. Tính thuỷ lực đường dẫn không áp

XII. 4. 2. Tính thuỷ lực đường dẫn có áp

XII. 4. 3. Tính tổn thất thuỷ lực và năng lượng của đường dẫn TTĐ

XII. 5. Lựa chọn mặt cắt kinh tế đường dẫn TTĐ    163

XII. 6. Bể áp lực của Trạm thuỷ điện      165

XII. 6. 1. Cấu tạo và các phần của bể áp lực

XII. 6. 2. Các sơ đồ bố trí tổng thể bể áp lực

XII. 6. 3. Tính toán xác định kích thước và ổn định bể áp lực

Chương XIII. ĐƯỜNG ỐNG TURBINE

XIII. 1. Khái quát đường ống turbine      171

XIII. 1. 1. Phân loại đường ống turbine

XIII. 1. 2. Chọn tuyến và bố trí đường ống turbine

XIII. 2. Đường ống thép        174

XIII. 2.1.Cấu tạo đường ống thép và các bộ phận thiết bị công trình

XIII. 2. 2. Tính toán đường ống thép

XIII. 3. Đường ống bêtông cốt thép       189

XIII. 3. 1. Phân loại cấu tạo lắp đặt đường ống

XIII. 3. 2. Tính toán kết cấu ống bêtông cốt thép

Chương XIV.  NƯỚC VA VÀ CHẾ  ĐỘ LÀM VIỆC KHÔNG  ỔN  ĐỊNH

XIV. 1. Khái niệm cơ bản về nước va và các chế độ chuyển tiếp TTĐ 194

XIV. 1. 1.Hiện tượng nước va trong đường ống áp lực của TTĐ

XIV. 1. 2. Các chế độ chuyển tiếp khi điều chỉnh tổ máy thuỷ lực

XIV. 2. Tính toán nước va trong đường ống đàn hồi      198

XIV. 2. 1. Cơ sở lý thuyết của nước va trong ống đàn hồi

XIV. 2. 2. Tính toán nước va bằng phương pháp giải tích

XIV. 2. 3. Tính toán nước va bằng phương pháp đồ giải

XIV. 3. Biện pháp giảm áp lực nước va trong đường ống     218

XIV. 4. Tính toán bảo đảm điều chỉnh tổ máy thuỷ lực      219

Chương XV. BUỒNG ĐIỀU ÁP CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

XV. 1. Công dụng vă nguyên lý làm việc của buồng điều áp     223

XV. 2. Các loại buồng điều áp         224

XV. 2. 1. Các loại buồng điều áp

XV. 2. 2. Kết cấu buồng điều áp

XV. 2. 3. Lựa chọn buồng điều áp

XV. 3. Phương trnh vi phđn cơ bản của buồng điều áp      230

XV. 3. 1. Phương trnh động lực học

XV. 3. 2. Phương trình liên tục

XV. 4. Tính toán thuỷ lực buồng điều áp bằng phương pháp g.tích    232

XV. 4. 1. Tính toán thuỷ lực buồng điều áp hnh trụ

XV. 4. 2. Tính toán thuỷ lực buồng điều áp có kết cấu cản

XV. 4. 3. Tính toán thuỷ lực buồng điều áp hai buồng

XV. 5. Tính toán thuỷ lực buồng điều áp bằng phương pháp đồ giải    240

XV. 5. 1. Đồ giải đối với BĐA hình trụ

XV. 5. 2. Đồ giải đối với BĐA có cản

XV. 5. 3. Đồ giải đối với BĐA hai buồng

XV. 6. Vấn đề ổn định hệ thống buồng điều áp       246

XV. 7. Khái quát về thiết kế buồng điều áp       247

Phần II.b. NHÀ MÁY CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

Chương XVI. NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ TRONG NM

XVI. 1. Khái quát về thành phần nhà máy thuỷ điện      248

XVI. 1. 1. Nhà máy thuỷ điện và bố trí thiết bị trong nhă mây

XVI. 1. 2. Phân loại nhà máy thuỷ điện

XVI. 2. Đặc điểm và cấu tạo của các loại nhà máy thuỷ điện     250

XVI. 3. Các thiết bị trong nhà máy thuỷ điện       256

XVI. 3. 1. Máy phát điện của trạm thuỷ điện

XVI. 3. 2. Cầu trục trong nhà máy thuỷ điện

XVI. 3. 3. Máy biến áp

XVI. 3. 4. Bố trí thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện

XVI. 4. Kếu cấu và kích thước nhà máy thuỷ điện      269

1. Bố trí và kết cấu phần trín nhà máy TĐ

2. Bố trí và kết cấu phần dưới nhà máy TĐ

3. Xác định kích thước nhà máy TĐ

4. Gia cố lòng sông ở hạ lưu nhà máy TĐ

Chương XVII. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VÀ KẾT CẤU PHẦN DƯỚI NHÀ

MÁY TRẠM THỦY ĐIỆN

XVII.1.Tính toán ổn định trượt và ứng suất dưới bản đáy NMTĐ         279

XVII. 2. Tính toán độ bền phần dưới của nhà máy TĐ     282

XVII. 2. 1. Tính toán độ bền chung của nhà máy TĐ

XVII. 2. 2. Tính toán độ bền cục bộ phần dưới của nhà máy TĐ

I. Tính kết cấu bệ máy phát điện trục đứng

II. Tính toán kết cấu buồng xoắn

III. Tính toán kết cấu ống xả

TĂI LIỆU THAM KHẢO         300

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button