Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì – HN

MỤC LỤC

Chương I
Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 5
1.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 5
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất. 5
1.2.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 5
1.3 Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
1.4 Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm. 7
1.4.1 Giá thành sản phẩm: 7
1.4.2 Phân loại giá thành sản phẩm. 8
1.5 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm. 9
1.5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 9
1.5.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 9
1.6 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
1.7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 11
1.7.1 Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 11
1.7.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 15
1.8 Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang. 18
1.8.1 Theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (nguyên liệu, vật liệu chính trực tiếp) 18
1.8.2 Ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 19
1.8.3 Định mức chi phí. 20
1.9 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 20
1.9.1 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 20
1.9.2 Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 25
Chương II 30
Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty THiết bị Vật tư – nông sản thanh trì – hà nội 30
2.1 Đặc điểm chung của Doanh nghiệp. 30
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp. 30
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thiết bị vật tư nông sản Thanh Trì – Hà Nội. 30
2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà máy …………………………..33
2.1.4 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị thực tập ………………….………………………. …. 33
2.2 Thực tế công tác kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh trì – Hà Nội 37
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của công ty. 37
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 38
2.2.3 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 65
2.2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 65
Chương III 67
Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì -hà nội. 67
3.1.1 Ưu điểm. 67
3.1.2 Nhược điểm. 68
3.1 Một số ý kiến đóng góp. 68
Kết luận 70

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT111.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.