Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh – Hà Tây

Ngày nay, trong quỏ trỡnh cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế nước ta với chính sách mở cửa đó thu hỳt được các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Như vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh từ việc đầu tư vốn, tổ chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mó sao cho phự hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tỡm tũi và tổ chức hạ giỏ thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời tỡm ra cỏc biện phỏp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết, tránh lóng phớ. Một trong những biện pháp hữu hiệu để quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong cỏc doanh nghiệp sản xuất. Vỡ vậy hoàn thiện kế toán chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và cú ý nghĩa quan trọng trong quỏ trỡnh hoàn thiện kế toỏn của doanh nghiệp.
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh đó khụng ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.
Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh, xuất phỏt từ những lý do trờn, em đó đi sâu nghiên cứu tỡm hiểu và lựa chọn đề tài: “Kế toán chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại X ớ nghiệp chăn nuụi và chế biến thức ăn gia sỳc An Khỏnh_Hà Tõy”
Nội dung của luận văn ngo ài lời mở đầu và k ết luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tõy
Chương 3: Hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT190.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.