Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN in Việt Lập – Cao Bằng

Trong những năm gần đây hoạt động trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đồng thời chịu sự chi phối của các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường đó buộc cỏc doanh nghiệp sản xuất hết sức quan tõm đến việc giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung và xí nghiệp in Việt Lập nói riêng là công tác quan trọng, nó đánh giá sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay, sản phẩm sản xuất ra có được thị trường chấp nhận hay không cũn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó khả năng ứng xử giỏ một cỏch linh hoạt và biết tính đúng, tính đủ mọi chi phí phát sinh trong quá trỡnh sản xuất tạo ra sản phẩm có ý nghĩa quyết định để doanh nghiệp tồn tại và phỏt triển. Vỡ vậy, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm chính xác là cơ sở xác định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chi phí tăng hay giảm, giá thành cao hay thấp cũn là thước đo chất lượng công tác quản lý, thước đo về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Xí nghiệp in Việt Lập là một đơn vị sản xuất hạch toán độc lập, Xí nghiệp đó sử dụng kế toỏn như một công cụ chủ yếu để điều hành các hoạt động kinh tế, kiểm tra quá trỡnh sử dụng tài sản, giỏm sỏt tỡnh hỡnh sử dụng vốn một cỏch hiệu quả
Để thích nghi với tỡnh hỡnh biến động của thị trường, tranh thủ được thời cơ thuận lợi Xí nghiệp phải có các thông tin kế toán chính xác và cập nhật để từ đó ban lónh đạo xí nghiệp kịp thời đề ra các quyết định sản xuất hợp lý đem lại lợi nhuận cho Xớ nghiệp
Qua một thời gian thực tập tại Xớ nghiệp in Việt Lập Cao Bằng, bờn cạnh quỏ trỡnh tỡm hiểu thực tế tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Với sự giúp đỡ nhiệt tỡnh của ban lónh đạo Xí nghiệp và các cán bộ phũng kế toỏn tài vụ, đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy giáo: PGS. TS Nguyễn Văn Công em đó chọn đề tài ”Tổ chức kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm” tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng làm chuyên đề tốt nghiệp.

Chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 2 phần chính sau:
PHẦN I -Thực trạng về Chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Xớ nghiệp in Việt Lập Cao Bằng
PHẦN II- Hoàn thiện chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại xớ nghiệp in Việt Lập Cao Bằng

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT194.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *