Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty Sông Đà 11

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh nên các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để đứng vững và phát triển.
Kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời là công cụ đắc lực phục vụ cho nhà nước trong công tác quản lý nền kinh tế quốc dân.
Kế toán cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình cho các cấp lãnh đạo, các bộ phận biết được quá trình sản xuất kinh doanh. Các báo cáo kế toán cũng giúp cho các cấp lãnh đạo, các bộ phận bbiết được quá trình kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả hay không. Đồng thời thông qua những báo cáo do phòng tài chính kế toán cung cấp, Giám đốc thấy được ưu, nhược điểm của Công ty, thấy được những khả năng tiềm tàng của Công ty từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nâng cao hiêụ quả trong quá trình kinh doanh để thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa.
Nguyên tắc cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tự trang trải và có lãi. Bởi vậy hạ giá thành – nâng cao chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp.
Muốn hạ giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp phải có những biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất thông qua việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng tối đa công suất máy móc trang thiết bị và không ngừng nang cao năng suất lao động.
Với vai trò là người trực tiếp tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu xã hội, các doanh nghiệp sản xuất luôn tìm mọi biện pháp tiết kiẹm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm thế đứng vững vàng trong cạnh tranh.
Từ những vấn đề đặt ra em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông Đà “ để làm luận văn tốt nghiệp.Tuy nhiên ,do thời gian hạn hẹp và trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế, em rất mong cácThầy cô giáo, các cán bộ kế toán của công tygóp ý kiến chỉ bảo để em có thể hoàn thiện tốt luận văn của mình. trong luận văn này ngoài phần mở đầu và phần kế luận gồm ba chương sau:
CHƯƠNG I: Lý luận chung về hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp(XL), xây dựng cơ bản(XDCB)
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất(CPSX) và tính giá thành sản phẩm xây lắp(GTSPXL) tại công ty Sông Đà 11.
CHƯƠNG III: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CFSX và tính GTSPXL ở công ty Sông Đà 11.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT091.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.