Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại Công ty Truyền tải điện 1

MỤC LỤC

TRANG

LỜI MỞ ĐẦU 8

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SX. 10
I . SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Nguyên vật liệu và vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh
doanh của Doanh nghiệp. 10
1.1.1. Nguyên vật liệu và đặc điểm nguyên vật liệu. 10
1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh. 10
1.2. Yêu cầu quản lý vật liệu. 11
1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 12
II. PHÂN LỌAI VẬT LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU. 13
2.1. Phân loại nguyên vật liệu. 13
2.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 14
III. NỘI DUNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT. 18
3.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 18
3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê
thường xuyên 18
3.2.1. Kế toán nhập 18
3.2.2. Kế toán xuất 18
3.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê
định kỳ. 20
IV. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I 39
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 39
1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 39
1.2. Nhiệm vụ sản xuất. 40
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác hạch toán kế toán. 41
1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 41
1.3.2. Tình hình tổ chức sổ kế toán. 43
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I. 45
2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu. 45
2.2. Phân loại nguyên vật liệu. 46
2.3. Đánh giá nguyên vật liệu. 47
2.3.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho. 47
2.3.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho. 48
2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty truyền tải điện I. 49
2.4.1. Các chứng từ sử dụng và qui trình luân chuyển chứng từ
khi nhập kho nguyên vật liệu. 51
2.4.2. Các chứng từ sử dụng và qui trình luân chuyển chứng từ
khi xuất kho nguyên vật liệu. 56
2.4.3. Nội dung phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
(phương pháp thẻ song song) 56
2.4.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Truyền tải điện I 64
2.4.5.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
2.4.5.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I 81
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I. 81
1.1. Ưu điểm. 81
1.2. Tồn tại. 81
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I. 82
Ý kiến 1. Lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho 93
Ý kiến 2. Mở tài khoản 151 – Hàng mua đi đường 93
Ý kiến 3. Tổ chức thanh toán khoản tiền tạm ứng mua vật liệu 93
Ý kiến 4. Lập bảng phân bổ nguyên vật liệu 93
Ý kiến 5. Mở thêm Tài khoản 336 (3) – Phải trả nội bộ và
Tài khoản 136 (3) – Phải thu nội bộ 93
Ý kiến 6. Mở nhật ký đặc biệt: Nhật ký mua hàng 93
Ý kiến 7. Xây dựng định mức dự trữ 93
Ý kiến 8. Sử dụng phần mềm quản lý vật tư toàn Công ty có nối mạng
và chia quyền truy cập sử dụng 93
KẾT LUẬN. 93
HỆ THỐNG CÁC SƠ ĐỒ 93
HỆ THỐNG CÁC BẢNG 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT123.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.