Hạch toán tiền lương và BH XH tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn – HN

Cựng với sự phỏt triển của xó hội loài người, cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phỏt triển khụng ngừng kộo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ chế quản lý kế toỏn luụn luụn tồn tại gắn liền với quản lý. Do vậy ngày càng cú nhiều cải tiến đổi mới về mọi mặt. Để đỏp ứng yờu cầu quản lý ngày càng cao đối với sự phỏt triển của nền sản xuất xó hội.
Trong đú tiền lương được coi là hàng đầu của chớnh sỏch kinh tế xó hội. Nú liờn quan trực tiếp đến cuộc sống lao động. Tiền lương tỏc động đến sản xuất khụng chỉ từ phớa sức lao động mà nú cũn chi phối tỡnh cảm, sự nhiệt tỡnh của người lao động. Chớnh vỡ vậy mà cụng tỏc tổ chức tiền lương trong cỏc doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng, nú đũi hỏi phải giải quyết hài hoà giữa 3 loại lợi ớch sau.
Nhà nước, cỏc doanh nghiệp và người lao động nhằm tạo ra điều kiện thỳc đẩy cỏc doanh nghiệp phỏt triển sản xuất. Trong cơ chế quản lý kinh tế, tiền lương là một đũn bẩy quan trọng vỡ vậy cựng với sự đổi mới cơ chế kinh tế hiện nay đũi hỏi tiền lương cũng khụng ngừng đổi mới sao cho phự hợp để thực sự là đũn bẩy kinh tế mạnh mẽ trong cỏc doanh nghiệp. Đổi mới cụng tỏc tiền lương khụng chỉ là yờu cầu đối với cơ quan cấp trờn mà cũn là yờu cầu của từng cơ sở sản xuất, của từng doanh nghiệp. Việc chi trả lương hợp lý cho người lao động sẽ kớch thớch người lao động quan tõm đến sản xuất, tạo điều kiện phỏt triển sản xuất của toàn bộ nền kinh tế quốc dõn. Tổ chức tốt cụng tỏc hạch toỏn tiền lương giỳp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, bảo đảm việc chi trả lương và trợ cấp bảo hiểm xó hội đỳng nguyờn tắc, đỳng chế độ.
Vỡ vậy hạch toỏn kinh doanh trở thành một vấn đề cấp thiết cú tầm quan trọng trong toàn bộ nền sản xuất của nước ta hiện nay núi chung và cỏc doanh nghiệp núi riờng. Việc thanh toỏn lấy thu bự chi cú lói vừa là động lực vừa là mục tiờu của cỏc nhà sản xuất đũi hỏi phải quan tõm tới cỏc khõu trong quỏ trỡnh sản xuất, đặc biệt đối với chi phớ lao động phải được chỳ ý quan tõm nhiều nhất. Bởi vỡ nú là một trong những chi phớ cấu thành nờn giỏ trị sản phẩm. Việc sử dụng lao động hợp lý sẽ tiết kiệm được chi phớ lao động sống, gúp phần hạ thấp giỏ thành sản phẩm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, cải thiện nõng cao đời sống vật chất, củng cố tinh thần cho người lao động.
Kết hợp giữa kiến thức đó học ở nhà trường và qua thời gian thực tập, và cựng với sự hướng dẫn của cỏn bộ phũng kế toỏn ở cụng ty TNHH Dệt may Thỏi Sơn Hà Nội em đó mạnh dạn chọn chuyờn đề: Hạch toỏn tiền lương và bảo hiểm xó hội làm đề tài nghiờn cứu.
Nội dung chuyờn đề gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương trong doanh nghiệp sản xuất cụng nghiệp.
Chương II: Thực trạng cụng tỏc hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng ty TNHH dệt may Thỏi Sơn Hà Nội.
Chương III: Một số ý kiến và kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng ty TNHH dệt may Thỏi Sơn Hà Nội.

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT173.Doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *