Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại Công ty XD 472

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa các phần hành kiểm toán 5
Sơ đồ 2: Tổ chức chứng từ nhập kho 10
Sơ đồ 3: Tổ chức chứng từ xuất kho 10
Sơ đồ 4: Trình tự hạch toán hàng tồn kho (KKTX) 13
Sơ đồ 5: Trình tự hạch toán hàng tồn kho (KKĐK) 14
Sơ đồ 6: Dòng vận động của chu trình hàng tồn kho 19
Sơ đồ 7: Bộ máy quản lý tại CIMEICO 42
Bảng 1: Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho 20
Bảng 2: Một số chỉ tiêu tại CIMEICO 41
Bảng 3: Phân tích số liệu trên BCĐKT tại công ty E 53
Bảng 4: Phân tích sơ bộ BCKQKD tại công ty E 54
Bảng 5: Phân tích số liệu trên BCĐKT tại công ty F 55
Bảng 6: Phân tích sơ bộ BCKQKD tại công ty F 55
Bảng 7: Phân tích số liệu trên BCĐKT tại công ty H 56
Bảng 8: Phân tích sơ bộ BCKQKD tại công ty H 56
Bảng 9: Bảng xác định tính nhạy cảm 57
Bảng 10: Bảng xác định mức trọng yếu kế hoạch tại công ty F 59
Bảng 11: Tổng hợp hàng tồn kho công ty F 72
Bảng 12: Tổng hợp hàng tồn kho công ty H 72
Bảng 13: Tổng hợp kết quả kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty E 78
Bảng 14: Bảng tính giá thành sản phẩm tại công ty E 82
Bảng 15: Thư xác nhận hàng gửi bán của công ty E 83
Bảng 16: Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ 95
Bảng 17: Các mức rủi ro 97
Bảng 18: Các chỉ tiêu phân tích dọc hàng tồn kho 98
Bảng 19: Bảng kê chênh lệch 99
Bảng 20: Bảng kê xác minh 99
Mẫu biểu 1: Bảng tổng hợp hàng tồn kho công ty E 71
Mẫu biểu 2: Giấy làm việc số 2E 73
Mẫu biểu 3: Giấy làm việc số 2H 75
Mẫu biểu 4: Giấy làm việc số 3H 76
Mẫu biểu 5: Giấy làm việc số 3E 80
Mẫu biểu 6: Giấy làm việc số 4E 84
Mẫu biểu 7: Giấy làm việc số 5E 86
Mẫu biểu 8: Giấy làm việc số 6H 87
Mẫu biểu 9: Giấy làm việc số 3F 87
Mẫu biểu 10: Giấy làm việc số 4F 88
Mẫu biểu 11: Giấy làm việc số 4H 89
Mẫu biểu 12: Giấy làm việc số 5H 89

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT034.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.