Hệ thống ký hiệu dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng

 

1. Ký hiệu quy hoạch xây dựng lμ hệ thống ký hiệu chuyên ngμnh đ−ợc sử dụng trong các loại hồ sơ mμu vμ hồ sơ đen trắng của các đồ án Quy hoạch xây dựng đ−ợc quy định theo Luật Xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngμy 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, Thông t− số …/2005/TT-BXD ngμy tháng năm 2005 của Bộ Xây dựng h−ớng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

2. Trong các đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống ký hiệu đ−ợc thể hiện cho từng giai đoạn quy hoạch vμ đ−ợc thể hiện trên cơ sở hệ thống trợ giúp vẽ bằng các ch−ơng trình máy tính Auto Cad vμ MapInfo/GIS.

3. Ngoμi những quy định trong hệ thống ký hiệu nμy, khi thể hiện bản vẽ quy hoạch xây dựng còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngμnh khác có liên quan. Trong tr−ờng hợp sử dụng các ký hiệu ch−a có trong quy định thì phải có ghi chú kèm theo.

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bộ XD
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?4mtaewi0y4fzw3w
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *