Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu

Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thỡ doanh nghiệp khú cú thể tồng tại và phỏt triển. Việc xõy dựng và hoàn thiờn hệ thống kờnh phõn phối giỳp doanh nghiệp tạo lập và duy trỡ được lợi thế canh tranh dài hạn trên thị trường. Vỡ vậy việc tổ chức và quản lý hẹ thống kờnh phõn phối hiệu quả là cấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt trong xu thế hội nhập khi các đối thủ cạnh tranh đang mạnh lên từng ngày và không chỉ các đối thủ trong nước mà cũn là cỏc doanh nghiệp mạnh của nước ngoài. CTCP Bánh kẹo Hải Châu cũng không phải là ngoại lệ.
Chuyên đề “Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kờnh phõn phối của CTCP Bỏnh kẹo Hải Chõu” phân tích, đánh giá hiện trạng và các đặc điểm cơ bản của hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu trong một số năm gần đây, từ đó phát hiện những mâu thuẫn, những điều cũn bất hợp lý, điểm mạnh, điểm yếu kém của hệ thống kênh phân phối của Công ty. Trên cơ sở lý luận và thực tế, chuyờn đề đề xuất một số quan điểm, nguyên tắc, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý kờnh phõn phối CTCP Bỏnh kẹo Hải Chõu.
Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu trong một số năm gần đây. Chuyên đề cũng khảo sát hệ thống kênh phân phối của một số công ty bánh kẹo đang hoạt động trên thị trường để so sánh đánh giá mức độ hợp lý, điểm mạnh, điểm yếu của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh trờn thị trường.
Chuyên đề sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau như phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu do Công ty cung cấp và thông qua đó quan sát thực tế thị trường; phương pháp thống kê; khái quát hoá; hệ thống hoá; phương pháp so sỏnh và dự bỏo trong nghiờn cứu.
Chuyên đề được thực hiện với mong muốn phát hiện đặc điểm, đánh giá thực trạng tổ chức, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục trong tổ chức và quản lý kờnh phõn phối; đề xuất những quan điểm nguyên tắc và giải pháp đồng bộ có cơ sở khoa học và tính khả thi cho công tác tổ chức và quản lý kờnh phõn phối của CTCP Bỏnh kẹo Hải Chõu.
Chuyên đề được kết cấu thành ba chương không kể mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo:
Chương 1: Giới thiệu tổng quỏt về CTCP Bỏnh kẹo Hải Chõu.
Chương 2: Thực trạng cụng tỏc tổ chức và quản lý hệ thống kờnh phõn phối của CTCP Bỏnh kẹo Hải Chõu trờn thị trường trong nước.
Chương 3: Cỏc giải phỏp hoàn thiện tổ chức và quản lý kờnh phõn phối của CTCP Bỏnh kẹo Hải Chõu ở thị trường trong nước.

 

http://www.mediafire.com/?iv03ira3evv96nw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *