Hoạt động KD tại Công ty điện tử Hoàng Sơn

MỤC LỤC

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1
2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 2
2.1. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý 2
2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Điện tử Hoàng Sơn có thể minh hoạ bằng sơ đồ sau: 3
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 4
4. Vài nét về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 5
II – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNGSƠN……………………………………………………………………………7
PHẦN II : NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN 11
I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 11
II . NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN 12
1. Các phương thức bán hàng được áp dụng ở Công ty. 12
2 . Hình thức thanh toán : 13
3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng . 13
4. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng 14
5. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán. 22
6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 26
7. Kế toán kết quả bán hàng: 31
PHẦN III :KẾT LUẬN 33
I.-Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiệncông tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 33
II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 34

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT051.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.