Hướng dẫn học Inventor bằng bài tập

Bài 1

-Tạo Sketch trên XY Plane
Có 2 cách tạo Sketch trong Inventor
*Cách 1

-Click lệnh Create 2D Sketch trên Sketch Menu , sau đó Click vào mặt phẳng XY Plane để tạo Sketch như hình :

*Cách 2

– Click chọn Xy plane trên Feature Manger , sau đó rê chuột vào mặt phẳng trên vùng đồ họa , click vào biểu tượng Create Sketch như hình

-Click lệnh Line trên Sketch Menu vẽ biên dạng phác thảo sau :

-Click General Dimension trên Sketch Menu để gán ràng buộc kích thước cho biên dạng với kích thước như sau :

-Click biểu tượng Home (hình ngôi nhà trong khối View Cube) để trở về hướng nhìn Isometric cho Part

-Click lệnh Extrude trên Model Menu,với những tùy chọn sau :

Chú ý :
*Tab Output : ở tab này hiển thị 2 biểu tượng Solid (tạo khối đặc ) ,và Surface (tạo bề mặt , với bề dày bằng 0)

Ở đây chúng ta cần tạo khối đặc nên phải chọn Solid.
*Bên cạnh Tab Output có hiển thị ba biểu tượng , đó là Join (tạo khối) , Cut ( cắt khối ) , Intersect (giao khối)

Tab Extents 

Distance : tạo khối xác định bằng một khoảng cách cho trước

To : tạo khối bằng cách đẩy khối hướng tới một đối tượng

Between : tạo khối bằng cách đặt khối nằm giữa hai đối tượng
Ở đây chúng ta đang sử dụng tùy chọn Distance
*Dưới Tab Extents có 4 biểu tượng chỉ hướng , ở đây chúng ta chọn Sysmetric (đối xứng , nghĩa là tạo khối bằng cách đối xứng qua mặt phẳng trung điểm , và mặt phẳng này chính là mặt phẳng chứa biên dạng của chúng ta)
-Click lệnh Fillet trên Model Menu , đặt kích thước cung cần bo tròn là 20mm ,và chọn 2 cạnh như hình :

Chú ý :

*Tab Select Mode (Chế độ chọn)

Edge : chọn những đối tượng đơn (cạnh hoặc cung. ..v.v…….)

Loop : Chon một vùng đóng kín

Feature :chọn tất cả các bề mặt của khối được tạo ra trong một Feature (lệnh bất kỳ)
-Tạo Sketch trên mặt phẳng sau:

-Click vào lệnh Look At ,và click chọn Sketch 2 (Hoặc có thể chọn mặt phẳng ) để trở về hướng nhìn trực diện

-Click lệnh Rectangle vẽ biên dạng, và click lệnh Dimension ràng buộc biên dạng với kích thước sau:


-Click lệnh Extrude trên Model Menu , trong lệnh click vào tùy chọn Cut để dùng lệnh cắt khối , trong Tab Extents chúng ta chọn tùy chọn All lnhư hình

-Tạo Sketch trên mặt phẳng này

-Dùng các lệnh trong Sketch Menu vẽ biên dạng sau

-Click lệnh Extrude với tùy chọn Cut

-Tạo Sketch trên mặt phẳng sau

-Vẽ biên dạng sau :

-Click lệnh Extrude trên Model Menu với tùy chọn Cut để cắt khối như hình sau

-Đổi vật liệu cho sản phẩm , chúng ta được sản phẩm hoàn thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *