Kế toán bán hàng tại Công ty Điện Quang

LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG 1 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN 4
NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất. 4
1.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất : 4
1.1.2 Vai trò của kế toán nguyên vật liệu: 5
1.1.3 Phân loại và đánh giá vật liệu: 6
1.2 Nội dung của công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu: 11
1.2.1 Chứng từ kế toán: 11
1.2.2 Các phương pháp kế toán nguyên vật liệu: 12
1.2.3. Kế toán tổng hợp vật liệu 13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP. 18
2.1. Một số điểm khái quát về Công ty Đồng Tháp. 18
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Đồng Tháp. 18
2.1.2 Thực trạng công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Đồng Tháp trong 3 năm trở lại đây. 20
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Đồng Tháp. 22
2.1.4. Mặt hàng sản xuất kinh doanh.
2.1.5. Nguôn nhân lực Công ty 22
2.1.6. Cơ cấu tổ chức sản xuất. 24
2.1.7. Mô hình quản lý và tổ chức quản lý. 25
2.1.8. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Đồng Tháp . 28
2.1.9. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 29
2.2. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp. 32
2.2.1. Đặc điểm vật liệu và phân loại vật liệu. 32
2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp. 36
2.2.3. Phương thức hạch toán tình hình nhập – xuất nguyên vật liệu. 37
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP 64
3.1.Sự cần thiết. 64
3..2. Những ưu, nhược điểm 64
3.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp: 67
KẾT LUẬN 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 74

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT249.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *