Kế toán bán hàng tại Công ty Máy tính VN 1

MỤC LỤC
Trang
* Lời nói đầu
* Nội dung cơ bản của báo cáo
Phần 1 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
I – Đặc điểm tình hình của đơn vị
1. Chức năng , nhiệm vụ ,vị trí , phương hướng hoạt động
2. Cơ cấu tổ chức , quản lý
3. Tổ chức , hình thức kế toán áp dụng
4. Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán
II – Thực trạng công tác kế toán của công ty
Phần 2 : NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY
Phần 3 : KẾT LUẬN
– Nhận xét , đánh giá
– Đối chiếu giữa lý luận và thực tế
– Xác nhận của công ty

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT081.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.