Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
2.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng
2.2.3. Tình hình phân công và sử dụng lao động
2.3. Tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp
2.3.1. Cơ cấu bộ máy
2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG
2.1. Công tác quản lý bán hàng hoá tại doanh nghiệp
2.2. Các phương thức bán hàng, phương thức thanh toán và thủ tục chứng từ
2.2.1. Phương thức bán hàng.
2.2.2. Phương thức thanh toán tiền.
2.2.3. Thủ tục chứng từ
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng
2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.4.1. Đối với trường hợp giảm giá
2.4.2. Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại
2.5. Kế toán giá vốn hàng bán
2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT209.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.