Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 525

Ngày 24/2/2004 Nợ: 112
Có: 111
Họ tên người nhận tiền: Ngân Hàng ACB
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Xuất tiền mặt gử vào ngân hàng
Số tiền:138.000.000. ( Viết bằng chữ ): Một trăn ba tám triệu đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền

Ngày 24 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT060.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.