Kế toán NVL tại Công ty HUDS

Lời nói đầu 4
Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp 6
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 6
1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu. 6
2.Phân loại vật liệu 6
3.Tính giá vật liệu 7
4.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu 9
II.Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 10
1.Khái niệm và tài khoản hạch toán 10
2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 10
3.Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 15
III.Đặc điểm hạch toán nguyên, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng. 16
2. Phương pháp hạch toán 17
IV. Hạch toán chi tiết vật liệu 18
1. Phương pháp thẻ song song 19
2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 19
3. Phương pháp sổ số dư 20
Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 21
I.Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 21
1. Lịch sử hình thành và phát triển 21
a. Một số nét khái quát giới thiệu về Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 21
b. Quá trình hình thành và phát triển của ĐỘI XD và sửa chữa công trình 23
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh 24
a. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 24
b. Tổ chức bộ máy quản lý của ĐỘI XD và sửa chữa công trình 27
II.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình 29
1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 29
2. Mô hình tổ chức bộ sổ kế toán của ĐỘI XD và sửa chữa công trình 30
III.Hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình, trình bày hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu kho và tại phòng kế toán. 31
IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình 45
Phần III:Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 56
I. Đánh giá tình hình hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình 56
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình 58
Kết luận 61

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT246.Doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.