Kế toán NVL tại Công ty Tư vấn và XD Hưng Vượng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
55
Nguyễn Chí Chung Lớp: PT02-K175
Đối với công cụ dụng cụ, việc thuê ngoài gia công chế biến trong tháng 12/2002 không có, chỉ trong trường hợp mà hợp đồng yêu cầu chi tiết, đơn vị
Từ bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ, tháng 12/2005 của công ty có thể phản ánh lên Nhật kí chung và sổ cái theo từng công trình, cho công việc kế toán được gọn nhẹ. Nhưng ở công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Vượng đã áp dụng công tác kế toán trên máy vi tính nên phòng kế toán đã căn cứ từ các chứng từ theo thứ tự thời gian để vào sổ nhật ký chung và sổ cái. Nếu có yêu cầu kiểm tra số vật liệu xuất dùng cho từng công trình thì kế toán kiểm tra trên bảng tổng hợp xuất vật tư và Bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ và đối chiếu vào sổ cái TK 152, TK 153 và các sổ chi tiết liên quan.
Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc để kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào nhật kí chung, sau đó ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Sau đây em trích sổ nhật ký chung tháng 12/2005 ở công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Vượng
Sau khi vào sổ nhật ký chung, kế toán ghi vào các sổ cái liên quan

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT072.doc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *