Kế toán NVL tại XN X18

MỤC LỤC ý

TT Tên tiêu đề trang

1. Lời nói đầu 3
2. Chương I : Các vấn đề chung về kế toán NLVL 4
3. Khái niệm và đặc điểm của NLVL 4
4. Vai trò của nguyên liệu vật liệu 4
5. Phân loại nguyên liệu vật liệu 5
6. Đánh giá nguyên liệu vật liệu 6
7. Nhiệm vụ của kế toán NLVL 11
8. Thủ tục nhập kho NLVL 12
9. Thủ tục xuất kho NLVL 13
10. Các chứng từ kế toán có liên quan 13
11. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL 14
12. Phương pháp thẻ song song 15
13. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 16
14. Phương pháp sổ số dư 17
15. Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL 18
16. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX 18
17. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK 22
18. Chương II : Thực tế công tác kế toán NLVL tại XN X -18 25
19. Qúa trình phát triển của xí nghiệp 25
20. Giới thiệu về công ty Hà Thành 25
21. Giới thiệu về xí nghiệp X-18 25
22. Chức năng , nhiệm vụ , đặc điểm hoạt động SXKD,XN X-18 26
23. Công tác tổ chức quản lí , sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán 27
24 Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp 32
25. Công tác phân loại NLVL 32
26 . Kế toán chi tiết NLVL 33
27. Thủ tục nhập NLVL và ví dụ minh hoạ 33
TT Tên tiêu đề Trang
28. Thủ tục xuất kho NLVL và ví dụ minh hoạ 37
29. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL tại XN X-18 39
30. Bảng tổng hợp nhập -xuất tồn NLVL 44
31. Phương pháp tính giá gốc NLVL tại xí nghiệp 45
32. Kế toán tổng hợp nhập , xuất kho NLVL 47
33. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 47
34. Kế toán tổng hợp hợp trường hợp nhập kho NLVL 47
35. Kế toán tổng hợp trường hợp xuất kho NLVL 52
36. Chương III : nhận xét và kiến nghị về công tác 60
kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18
37. Nhận xét chung về kế toán NLVL tại xí nghiệp 60
38. Những ưu điểm và những tồn tại trong công 61
tác kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 .
39 . Một số ýkiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán 63
ở xí nghiệp X-18 .
40. Kết luận 64
41. Nhận xét của đơn vị thực tập . 65

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT129.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.