Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế phát triển của thế giới, khi mà nền kinh tế chuyển đổi hoàn toàn sang nền kinh tế mở, thì việc sản xuất kinh doanh càng trở nên khó khăn. Để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được,thì yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải cạnh tranh với nhau và cuộc cạnh tranh này càng trở nên gay gắt và khốc liệt khi nền kinh tế càng phát triển.
Trong xu thế đó thì các doanh nghiệp sản xuất cũng không ngoại lệ,để tồn tại và phát triển thì yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp sản xuất là các sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra phải đẹp, chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và có uy tín trên thị trường.Nhưng những yếu tố trên cũng chưa đủ để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi mà còn kết hợp với giá thành.Doanh nghiệp phải sản xuất ra sản phẩm với giá thành hợp lý,chất lượng tốt,mẫu mã đẹp,phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.Nhưng muốn có giá cả hợp lý thì doanh nghiệp phải tính toán sao cho tạo ra sản phẩm với giá cả là thấp nhất,muốn như vậy Doanh nghiệp phải hạ chi phí xuống còn thấp nhất.Được như vậy doanh nghiệp mới ngày càng đi lên và phát triển.
Xuất phát từ đó xí nghiệp X18-công ty Hà Thành-Bộ Quốc Phòng thuộc Quân khu thủ đô là một xí nghiệp nhỏ,với số lượng hàng sản xuất hàng năm không nhiều chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước.Để sản xuất ra nhiều sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm ngày càng nhiều thì việc tính toán và hạ giá thành là yếu tố cơ bản để sản xuất kinh doanh phát triển.Là kế toán của xí nghiệp thì việc tính toán sao cho giá thành hạ đến mức thấp nhất là yêu cầu cơ bản và mang tính quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xí nghiệp.
Qua quá trình thực tập và tìm hiểu tại xí nghiệp được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo bộ môn kế toán và nhất là cô Thuỷ,cùng sự giúp đỡ tận tình của cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp,nên em đã mạnh dạn chọn cho mình đề tài mang tên: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18”
Mục tiêu của đề tài là:khảo sát tình hình thực tế công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp X18 và thông qua đó giúp em hoàn thiện hơn về kiến thức mình đã học về kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm.
Bài viết này ngoài phần mở đầu và kết luận còn bao gồm các phần sau:
Phần I:Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Phần II:Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp X18.
Phần III:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện về công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp X18.
Do khả năng có hạn nên báo cáo này không tránh khỏi những thiếu xót,vì vậy em mong được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong quá trình thực tập cũng như hoàn thành bài báo cáo này.
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
Mục lục
Phần I: Lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
Phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
I.Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp.
II.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.
1.1.Khái niệm chi phí sản xuất.
1.2.Phân loại chi phí sản xuất.
1.3.ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh.
2.Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm.
2.1.Khái niệm giá thành sản phẩm.
2.2.Phân loại giá thành sản phẩm .
3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm.
4.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm.
4.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.
4.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
4.3.Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
thành sản phẩm.
5.Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
6.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
6.1.Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng.
6.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
6.3.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất.
6.3.1.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
6.3.2.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp.
6.3.3.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.
6.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp.
7.Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang.
7.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
7.2.Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm
hoàn thành tương đương.
7.3.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức.
8.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình
doanh nghiệp chủ yếu.
8.1.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.
8.1.1.Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp).
8.1.2.Phương pháp tính giá thành theo hệ số.
8.1.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.
8.1.4.Phương pháp loại trừ chi phí.
8.1.5.Phương pháp tổng cộng chi phí.
8.1.6.Phương pháp liên hợp.
8.1.7.Phương pháp tính giá thành theo định mức.
8.2.Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh
nghiệp chủ yếu.
8.2.1.Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng.
8.2.2.Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục.
Phần II.Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm ở xí nghiệp X18.
I.Đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp X18.
1.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp X18.
1.1.Giới thiệu công ty Hà Thành.
1.2.Giới thiệu xí nghiệp X18.
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển.
1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.2.3.Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán.
II.Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18.
1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.
1.2. Đối tượng tính giá thành.
2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp X18.
2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
2.3.Kế toán chi phí sản xuất chung.
2.3.1.Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng.
2.3.2.Chi phí công cụ dụng cụ.
2.3.3.Kế toán chi phí khấu hao TSCĐ.
2.3.4.Kế toán dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền.
2.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
2.5.Công tác đánh giá sản phẩm dở dang.
2.6.Công tác tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp X18.
2.6.1.Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành.
2.6.2.Phương pháp tính giá thành.
Phần III.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
và tính giá thành tại xí nghiệp X18.
1.Ưu điểm.
2.Hạn chế.
3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành tại xí nghiệp X18.
Kết luận

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT024.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.