Kế toán TH tại Công ty may XK Thanh Trì

Lời nói đầu 2
Phần I : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may
xuất khẩu Thanh Trì 3
I- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp 3
II- Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp 4
Phần II :Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp 8
I- Số dư đầu kỳ của các tài khoản 8
II- Số dư chi tiết của một số tài khoản 9
III- các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ 11
IV- Lập chứng từ gốc 16
V- Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 25
VI- Sổ kế toán chi tiết 34
VII- Sổ kế toán tổng hợp 42
VIII- Lập báo cáo tài chính 57
Phần III : Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp 64
Kết luận 66

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT244.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.