Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SX TM và Dịch vụ Phú Bình

MỤC LỤC


Trang
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………. 5
PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản
trớch theo tiền lương trong Doanh Nghiệp…………………………. .……6
1.1. Đặc điểm, vai trũ, vị trớ của tiền lương và cỏc khoản
trớch theo tiền lương trong doanh nghiệp…………………………… ……. 6
1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương………………………… ……. 6
1.1.2. Vai trũ và ý nghĩa của tiền lương…………………………………… 6
1.1.2.1. Vai trũ của tiền lương…………………………………… 6
1.1.2.2. í nghĩa của tiền lương………………………………… 7
1.1.3. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới tiền lương………………………………. 7
1.2. Cỏc hỡnh thức tiền lương trong doanh nghiệp………………………. 7
1.2.1. Hỡnh thức tiền lương theo thời gian………………………………… 7
1.2.2. Hỡnh thức tiền lương theo sản phẩm……………………………….. 8
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp……………………………… 8
1.2.2.2. Theo sản phẩm giỏn tiếp ……………………………… 9
1.2.2.3. Theo khối lượng cụng việc…………………………… 9
1.2.3. Cỏc hỡnh thức đói ngộ khỏc ngoài lương…………………………….. 9
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ………………….9 1.3.1. Quỹ tiền lương……………………………………………………..9
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xó hội………………………………………………. 10
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế…………………………………………………. 11
1.3.4. Kinh phớ cụng đoàn……………………………………………….. 12
1.4. Yờu cầu và nhiệm vụ hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản
trớch theo lương…………………………………………………………… 12
1.5. Hạch toỏn chi tiết tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương………. 13
1.5.1. Hạch toỏn số lượng lao động………………………………………. 13
1.5.2. Hạch toỏn thời gian lao động………………………………………. 13
1.5.3. Hạch toỏn kết quả lao động…………………………………… . 14
1.5.4. Hạch toỏn tiền lương cho người lao động…………………………… 14
1.6. Hạch toỏn tổng hợp tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương………. 15
1.6.1. Cỏc chứng từ ban đầu hạch toỏn tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ….15
1.6.2. Kế toỏn tổng hợp tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương…………..16
1.6.2.1 Tài khoản sử dụng………………………………………………16
1.6.2.2. Phương phỏp hạch toỏn tiền lương
và khoản trớch theo lương………………………………………… 19
1.7. Hỡnh thức sổ kế toỏn…………………………………………………… 20
PHẦN II: Thực trạng hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo
lương tại Cụng Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh……….. 26
2.1. Khỏi quỏt chung về Cụng Ty Sản Xuất, Thương mại
và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh……………………………………………………….. 26
2.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh…………………………………………. 26
2.1.2. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại Cụng Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh………………………………………….. 28
2.2. Thực trạng thực hiện cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn tiền lương
và cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh…………………………………. 29
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Cụng Ty Sản xuất, Thương Mại
và Dịch Phỳ Vụ Bỡnh………………………………………………. 29
2.2.2 Phương phỏp xõy dựng quỹ lương tại Cụng Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh…………………………………… .30
2.2.2.1. Xỏc định đơn giỏ tiền lương……………………………..30.
2.2.2.2. Nguyờn tắc trả lương và phương phỏp trả lương………..30
2.2.3. Hạch toỏn cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh……………………………… 32 2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xó hội (BHXH)………………………… 33
2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)……………………………. 33
2.2.3.3. Kinh phớ cụng đoàn(KPCĐ……………………………. 33
2.2.4. Cỏc kỳ trả lương của Cụng Ty Sản xuất, Thương Mại và
Dịch Vụ Phỳ Bỡnh …………………………………………………… 34
2.2.5. Thực tế hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương của
Cụng Ty Sản xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh……………………….. 34
PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toỏn tiền lương
và cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phỳ Bỡnh………………………………………….60
3.1. Nhận xột chung về cụng tỏc hạch toỏn tiền lương và cỏc
khoản trớch theo lương ở Cụng Ty Sản xuất, Thương Mại và
Dịch Vụ Phỳ Bỡnh…………………………………………………………… 60
3.1.1. Nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn của Cụng Ty…………………..60
3.1.2.Nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn lao động tiền lương…………… 60
và cỏc trớch BHXH, BHYT, KPCĐ……………………………………….. 60
3.1.3. Ưu điểm……………………………………………………………. 62
3.1.4. Nhược điểm………………………………………………………… 62
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn
kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương……………………. 62
KẾT LUẬN………………………………………………………………… 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 65

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT016.doc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.