Kinh tếLuận văn

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TMDịch vụ Phú Bình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU TRANG
PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp…………………………………
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong doanh nghiệp…………………………………
1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương………………………………
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương………………………………….
1.1.2.1. Vai trò của tiền lương………………………………
1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương……………………………..
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương…………………………..
1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp…………………..
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian…………………………..
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm…………………………
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc
1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ
1.3.1. Quỹ tiền lương
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế
1.3.4. Kinh phí công đoàn
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động
1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động
1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.6.2.1 Tài khoản sử dụng
1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương
1.7. Hình thức sổ kế toán
PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phú Bình
2.1. Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phú Bình
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình
2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình
2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương tại Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Phú Vụ Bình
2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình
2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương
2.2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương
2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình
2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)
2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)
2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ
2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình Công
2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình.
PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình.
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công Ty Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình.
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty
3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ
3.1.3. Ưu điểm
3.1.4. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT100.doc

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button