Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành

MỤC LỤC

LỜI NÓ ĐẦU 3
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất…….. 4
1.1.1. Ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.…………………..……………………………………………………………….. 4
1.1.2. Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương …… 5
1.1.3 Quỹ tiền lương, Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ KPCĐ…………………….. .8
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………. 9
1.1.5 Các nhân ảnh hưởng tới tiền lương và các khoản trích theo lương……….. 9
1.2. Các hình thức trả lương………………………………………………………………….. 11
1.2.1 Trả lương theo thời gian……………………………………………………………….. 12
1.2.2. Trả lương theo sản phẩm……………………………………………………………… 13
1.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương… ………………………. 15
1.3.1.Khái niệm…………………………………………………………………………………… 15
1.3.2. Nội dung kế toán và phương pháp kế toán ……… …………………….. 16
1.3.3. Hình thức sổ sách kế toán tiền lương ………………………….…………… 25
CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH
2.1. Tình hình đặc điểm chung của công ty TNHH Tân Trường Thành………. 26
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty………………………………… 26
2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất……………………………………………… 29
2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý………………………………………………………….. 29
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất………………………………………………………… 31
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Trường Thành………. 32
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán …………………………………………….. 32
2.1.3.2. tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản…………………………………………. 34
2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán…………………….………………………… 34
2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán…………………………………………..…………. 36
2.1.3.5. Điều kiện máy móc thiết bị ………………………………………………………. 36
2.1.3.6. Hạch toán hàng tồn kho……………………………………………………………. 36
2.1.3.7. Chế độ kế toán vận dụng………………………………………………………….. 37
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Tân Trường Thành……………………………………………… 37
2.2.1. Tình hình chung về quản lý lao động …………………………………………… 37
2.2.2. Đặc điểm tiền lương và quản lý tiền lương ở công ty………………………. 38
2.2.3. Các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân……………………………….. 39
2.2.3.1. Lương khoán sản phẩm…………………………………………………………….. 40
2.2.3.2. Lương thời gian……………………………………………………………………… 41
2.2.4. tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu……………………………………………. 43
2.2.5. Kế toán chi tiết tiền lương……………………………………………………………. 49
2.2.5.1. Lương khoán sản phẩm tập thể…………………………………………………. 49
2.2.5.2. Lương thời gian……………………………………………………………………… 51
2.2.5.3. Chi trả lương cho cán bộ Công ty……………………………………………… 56
2.2.6. Kế toán tổng hợp tiền lương…………………………………………………………. 58
2.2.7. Tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ………………………………………… 65
2.2.7.1. Đặc điểm phương pháp của các khoản trích………………………………… 65
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích tại công ty 70
3.1.1. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động………………………….. 70
3.1.2.Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương của công ty……………….. 71
3.1.2.1. Ưu điểm…………………………………………………………………………………. 71
3.1.2.2. Nhược điểm…………………………………………………………………………….. 73
3.2. Lý do phải hoàn thiện ……………………………………………………………………. 73
3.3. Ý kiến đề xuất hoàn thiện……………………………………………………………….. 74
3.4. Điều kiện thực hiện……………………………………………………………………….. 74
3.4.1. Quản lý lao động ……………………………………………………………………….. 74
3.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………… 74
3.4.3. Hệ thống tin học hoá ứng dụng trong kế toán tiền lương………………….. 75
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT122.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.