Luận văn

LV-Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

Công tác quản trị tiền lương là một trong những chức năng quan trọng trong quản trị các hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay. Nó có quan hệ mật thiết với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất quan trọng, là một bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nhưng lại là nguồn thu chủ yếu của người lao động. Các đặc điểm trên đòi hỏi khi tổ chức công tác tiền lương doanh nghiệp phải tuân theo những nguyên tắc và những chính sách, chế độ đối với người lao động

Vì vậy, trong doanh nghiệp việc xây dựng thang lương, bảng lương, quỹ lương, lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp đảm bảo sự phân phối công bằng cho mọi người lao động trong quá trình làm việc, làm cho tiền lương thực sự là động lực cho người lao động làm việc tốt hơn, không ngừng đảm bảo cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động và gia đình họ là một việc cần thiết và cấp bách.

Kết cấu đề tài gồm:

Chương I: Cơ sở lý luận về tiền lương và quỹ lương trong doanh nghiệp

Chương II: Phân tích thực trạng công tác tiền lương tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button